Verlost door Zijn bloed en aangenomen tot Zijn volk.

Toen Jezus / Yeshua de Pesach maaltijd aan het vieren was met Zijn discipelen, zei Hij het volgende:

Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader.

Daar zegt Yeshua dat Hij de drinkbeker pas zal drinken met zijn discipelen in het Koninkrijk van Zijn Vader.

Wat zal Hij hiermee bedoeld hebben? Betekent dit dat het Nieuwe Verbond nog komen moet? Nee dat betekent het niet. Tijdens een Pesach maaltijd worden er uit vier bekers gedronken. De instelling van deze vier bekers is niet concreet terug te vinden in de Bijbel, maar het volk Israel heeft het wel altijd op deze wijze gedaan en het is gebaseerd op Exodus 6 vers 5 en 6. Deze laatste drinkbeker wordt dan ook wel de beker van Lofprijzing genoemd. Waarvoor dan lofprijzing? Ik zal u tot Mijn volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn. 

Door het bloed van het Nieuwe Verbond worden wij vrijgekocht van satan’s macht, bevrijd van de eeuwige dood en worden we geestelijk en fysiek uitgeleid naar het Koninkrijk van God. Alleen wanneer wij verlost Zijn door Zijn bloed neemt God de Vader ons aan als Zijn volk. We staan dan niet meer onder de heerschappij van satan, waar de mens door de zondeval onder is gekomen.

Wanneer we door het geloof wederomgeboren worden door de Heilige Geest zijn we een nieuw mens geworden in Yeshua. Geestelijk zijn we van Heer verwisseld. Naar ons vlees kunnen we nog flink last hebben van aanvallen van satan, maar ook die verlossing komt. Nu is het de tijd dat we deel kunnen krijgen aan het Nieuwe Verbond. Wanneer we ons leven verliezen aan Hem, zullen we het eeuwige Leven in Zijn koninkrijk fysiek binnengaan, op grond van Zijn bloed. Wanneer we doorgaan in een leven in overgave aan het vlees (ook in godsdienstig opzicht), dan zullen we geen eeuwig leven ontvangen, maar zal de eeuwige dood ons deel zijn.

Er komt een moment dat Gods koninkrijk op aarde zal komen. Vooraf aan dit koninkrijk van God zal Yeshua terugkomen op aarde. Het eerste wat Hij zal doen is Zijn uitverkorenen (uit Joden en heidenen) brengen in het beloofde land. De gestorven heiligen en zij die nog in leven zijn zullen fysiek in het land gebracht worden. Daarentegen is ook waar, dat iedereen die er niet hoort er uitgezet zal worden. In Openbaringen staat dat satan voor 1000 jaar vastgebonden zijn en voor een tijd geen invloed meer zal hebben op aarde. Tijdens deze periode zal Yeshua het koninkrijk gaan opbouwen. Over dat Koninkrijk wat hersteld zal worden lezen we ook in Handelingen 1. De discipelen vragen aan Yeshua: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? En in Handelingen 3 lezen we wat Petrus zegt tegen de Israëlitische mannen: Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen.

Het huidige Israël zie ik dan ook niet als een vervulling van het herstel van Israël waar de profeten over gesproken hebben. Ik geloof wel dat het in Gods plan ligt en dat het meewerkt voor de komst van Zijn koninkrijk. Ik zie wel hierdoor een geestelijke opleving onder Joden en heidenen. Het is een tijd voor velen van een ontwaken uit een geestelijke slaap. Het is een tijd dat de verloren zoon zich realiseert dat hij terug moet naar het Vaderhuis en verlangen krijgt naar Zijn koninkrijk. Het is een tijd van terugkeer tot God en Zijn geboden. Het is een tijd waar miljoenen mensen bidden en verlangen naar Zijn gerechtigheid en vrede op aarde.  Maar in een land waar (ook godsdienstige) goddeloosheid hoogtij viert is een koninkrijk wat in grote tegenstelling is van Gods koninkrijk. En al deze goddeloosheid zal verdwijnen wanneer Yeshua het koninkrijk van God voor Israël zichtbaar zal oprichten.  Pas wanneer de Gog en de Magog vernietigd zijn, de duivel, het beest, de valse profeet en de dood geworpen zijn in de poel van vuur en sulfer en het laatste oordeel voor de witte troon geschied is, kunnen we pas spreken dat de aarde en de hemel vernieuwd zijn. Pas dan is de aarde klaar voor de komst van het koninkrijk der hemelen en kan God de geheiligden in Yeshua compleet aannemen als Zijn volk. De eerste (nieuwe) vrucht van de wijnstok die dan zal groeien op deze vernieuwde aarde zal Hij drinken. Wanneer de vroege oogst (tarwe) en de late oogst (druiven en olijven) binnen zijn. Dat wil zeggen dat iedereen die geschreven staan in het boek des levens het koninkrijk binnen zullen komen. Dat zijn zij die in geloof God gediend hebben. Dat zijn zij die in geloof (zoals de dichter van psalm 68:20) God verwachten als een volkomen Zaligheid (lees: Yashu’ah) en zij die in geloof net als Simeon in de tempel belijden “mijn ogen hebben Uw Zaligheid (lees: Yashu’ah) gezien”. De zaligheid ligt niet in ons vleselijke werken, maar in Hem alleen.

Het woord zaligheid in het Hebreeuws betekent letterlijk Yashu’ah. De apostel Petrus zei tegen Israëlitische mannen: “En de zaligheid is in geen ander, want er is onder hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij moeten zalig worden”. De Poort, de Toegang van dit koninkrijk is Yeshua ha’Masshiach (Joh. 10:7) die de Wet volkomen vervuld heeft (Matt.5:17), de vloek van de Wet gedragen (Deut. 21:23) heeft en door Zijn bloedstorting het Nieuwe Verbond tot stand gebracht heeft (Mark. 14:24). Zijn leven staat hier 100% voor garant. Het is daarom zaak om je te vereenzelvigen met Hem door het geloof. Het is daarom zaak om door het geloof je te laten verbinden met Hem. Het is daarom zaak dat je door het geloof je laat leiden door de Heilige Geest in de Waarheid en leert hoe je naar de geest van het Nieuwe Verbond in dit leven behoort te staan (2 Cor. 3:6). Alleen dan zijn we een brief van de Messias (2 Cor. 3:3) en is Zijn gezindheid in ons (Fil. 2:5).

In Jeremia 31 vers 11 staat: “Want de HEERE heeft Jakob vrijgekocht en hem verlost uit de hand die sterker was dan hij”. Yeshua is de Man die opstond uit de dood en Hij kocht Jakob met Zijn bloed. Jakob kon zelf de dood niet overwinnen, maar Hij kon en deed dat wel. In de mens Yeshua openbaarde YHWH zich. Op grond van Zijn bloed is er een gebaande weg geopend en zal het Huis van Juda en het Huis van Israël (onzichtbaar tussen de heidenvolken) komen en juichen op de bergen van Sion en zullen zij toestromen naar het goede van de HEERE: naar het koren, naar de nieuwe wijn en naar de olie, naar de lammeren en runderen. Hun ziel zal zijn als een bevloeide hof, zij zullen voortaan niet meer treurig zijn (Jer. 31:11,12 en 13).

En dan kan er van deze nieuwe wijn samen met de Messias met veel vreugde en blijdschap gedronken worden. Alle lof voor Hem die ons door Zijn bloed gekocht heeft en ons tot Zijn kinderen aanneemt!