Pinksteren – Wekenfeest – Shavuot

Pinksteren is een feest die door God ingesteld is. In Leviticus 23 lezen we hoe God opdracht geeft om dit feest te vieren. Pinksteren wordt ook wel het Wekenfeest of Shavuot genoemd. Maar wat wordt er dan gevierd? Na Pesach – Paasfeest – bied de priester het beweegoffer aan. De Israëlieten moesten van de oogst de eerste schoof – garve (maataanduiding) bij de priester brengen. De priester moest deze garve voor het aangezicht van de HEERE / JHWH bewegen. De HEERE had dan een welgevallen aan de Israëlieten. Het Hebreeuwse woord in de grondtaal van “welgevallen” kun je ook vertalen als “aanvaarding”. Al deze opdrachten / instructies van de HEERE zijn schaduwbeelden van de hemelse werkelijkheid die we in Jezus / Yeshua in vervulling zien gaan. Dit eerste beweegoffer direct na Pesach beeld Yeshua uit. Hij is als Eerstelinggarve (1 Kor. 15) opgestaan uit de doden met een nieuw Lichaam en met een nieuw Verbond en daarmee is Hij het hemels heiligdom binnengegaan om voor het aangezicht van God voor ons te verschijnen. Hij heeft de wil van God de Vader volkomen gedaan. En op grond van Zijn werk, om de wil van de Vader te doen, zijn wij – de gelovigen (=Israël) – in Hem geheiligd. En omdat wij in Hem geheiligd zijn kan God ons aanvaarden. De HEERE kan alleen in Hem een blijvend welgevallen hebben aan ons tot in eeuwigheid.

Nadat de priester dit beweegoffer gebracht had, begint volgens de instructies van de HEERE, de omer telling. 7 volle weken lang, 50 dagen. Hier zien we de vervulling van de inzameling van de gemeente – de gelovigen – die in Hem uitverkoren zijn. Ieder die zijn leven verliest aan Yeshua is geestelijk in Hem opgestaan in een Nieuw Leven. Wanneer we met Hem gestorven zijn en met Hem weer opgestaan, zijn we door Zijn bloed geheiligd in het Nieuwe Verbond. Op de pinksterdag in Jeruzalem vindt de uitstorting van de Heilige Geest plaats. De Heilige Geest is ons tot onderpand gegeven van de hemelse erfenis, het koninkrijk van God op aarde, het Nieuw-Jeruzalem op grond van Zijn bloedstorting – het Nieuwe Verbond. De Heilige Geest leidt ons in de waarheid van God. De Heilige Geest schrijft Gods wet in ons hart. Alle mensen die in geloofsgehoorzaamheid de wil van de Vader gedaan hebben en doen zullen straks ook lijfelijk opstaan uit de dood en samen zijn we het Nieuwe graanoffer in Zijn lichaam die gebracht wordt na die 50 dagen. In die tijd van 50 dagen leven wij nu. Ook het getal 50 is een bijzonder getal in de Bijbel. Het getal 5 staat voor genade en het getal 10 voor voltallig. 50 is dus een veelvoud van 5. Wanneer het voltallige volk uit genade binnen is door Hem en in Hem is kan Zijn koninkrijk aanvangen. De tijd is nu dat de volken tot Hem mogen gaan en de God van Israël in Hem kunnen dienen en Zijn volk in genoemd mogen worden (in geestelijke zin in Hem). Allen die in het boek des levens staan zullen in de tijd toegebracht worden.

Voor ons als volgelingen van Yeshua mogen wij Zijn licht verspreiden en de volken bewegen tot geloof in Yeshua. De velden zijn wit om geoogst te worden zei onze hemelse Rabbi Yeshua. En Hij zal Zijn schoven verzamelen in Zijn schuur (=koninkrijk). Zijn schuur zal vol worden en de gehele oogst zal binnengehaald worden als een Nieuw graanoffer voor Hem. Er zal er niemand achter blijven. De HEERE kent wie de Zijnen zijn. Pas wanneer de volheid ingegaan is kan er feest gevierd worden. De Vader zal Zijn complete volk aanvaarden als een volmaakte en reine bruid. In Openbaringen 21 vers 3 staat: Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf bij hen en hun God zijn.

God zal vrolijk zijn over Zijn volk en Hij zal eeuwige vreugde zijn voor Zijn volk. En hierom mogen wij feest vieren. Ik zie uit naar het moment dat ons geloof, de schaduwen die we zien mogen in de feesten van de HEERE over zal gaan in een fysiek beleven en zien van wat God bereid heeft.

Ik moet denken aan een berijmde psalm. Psalm 126 vers 3. De HEERE zal ons uit de ballingschap bevrijden en uitleiden – geestelijk en fysiek – en ons brengen in Zijn aanwezigheid.

Die hier bedrukt met tranen zaait,
Zal juichen, als hij vruchten maait;
Die ‘t zaad draagt, dat men zaaien zal,
Gaat wenend voort, en zaait het al;
Maar hij zal, zonder ramp te schromen,
Eerlang met blijdschap wederkomen,
En met gejuich, ter goeder uur
Zijn schoven dragen in de schuur.

Alles tot eer en glorie van Zijn Naam! Omdat Hij een wonderlijke Weg geopend heeft voor ons.

Via onderstaand contactformulier kunt u een reactie geven.