Wat herdenken we met Pesach

We herdenken bij de paasmaaltijd dat Jezus / Yeshua naar de aarde is gekomen en ons vrijgezet heeft, verlost heeft van satan’s heerschappij. Hij heeft ons gered van de geestelijke machten in hemel en op aarde. In Openbaringen staat: want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed. We hebben verlossing gekregen door Zijn bloedstorting.

Zijn bloed is ook het bloed van het Nieuwe Verbond, waarover we lezen in Jeremia 31 en waarvan Jezus zei dat het Zijn bloed is. Het verbond van God is daarmee onverbreekbaar geworden. Door het geloof krijgen we hier deel aan. Geloof is je overgeven aan Jezus en luisteren naar Zijn onderwijs en vanuit de liefde Zijn wil doen. Dat is wat Jezus liet zien op aarde.

Wij zijn door Zijn bloed Zijn eigendom geworden. De HEERE is onze Herder. Wij zijn het volk van Zijn heerschappij. Wij staan onder de hoede en liefdevolle zorg van de Vader. Door het bloed van het pesachlam is er weer toekomstperspectief.  De goede Herder die ons – verdwaalde schapen in Babylon – weer in Zijn weide zal brengen, samen met het joodse volk. Maar ook met Efraim – de 10 stammen -, en samen met alle gelovigen uit de heidenen die zich gevoegd hebben – door het bloed van de Gekruisigde – bij het huis van Jakob. Samen zullen we één volk voor de HEERE zijn. Zoals de HEERE ook geprofeteerd heeft over Zijn volk Israel in Ezechiël: En Mijn geliefde, David, zal Koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één Herder zijn. Zij zullen in Mijn bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in acht nemen en die houden. Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid, en Mijn knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst zijn.

We herdenken ook dat Hij in onze plaats een vloek geworden is voor onze zonden.

Jesaja 53 Door onze overtredingen is Hij verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden een ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid op Hem doen neerkomen.

We kunnen ons nooit inleven hoe diep Jezus heeft geleden. Hij deed het met een hart brandend van onpeilbare liefde voor ons, voor Zijn volk. Het was liefde uit naam van de Vader en voor de Vader.

We lezen in Hebreeen 10: Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonden wegneemt.
Daarom zegt Hij bij Zijn komst in de wereld:  Slachtoffer en graanoffer hebt U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben U niet behaagd.
Toen zei Ik: Zie, Ik kom – in de boekrol is over Mij geschreven – om Uw wil te doen, o God. Daarvoor had Hij gezegd: Slachtoffer en graanoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt U niet gewild en zij hebben U niet behaagd, hoewel zij overeenkomstig de wet worden gebracht. Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten.
Op grond van die wil zijn wij geheiligd. Door het offer van het lichaam van Jezus Christus, eens en voor altijd gebracht.

Bij het vloekhout zien we een oceaan vol liefde in de Geliefde van de Vader. Hij droeg onze verdiende vloek uit liefde. Hij droeg onze zonden en schuld uit liefde. Hij nam onze ellende en ziekten in het vlees op zich uit liefde. Hij stierf voor ons uit liefde. Maar Hij stond uit liefde ook weer op voor ons. Om ons het eeuwige leven te geven wanneer we Zijn bloed drinken en Zijn vlees eten, zoals Hij dat zei (Johannes 6). Wanneer we één geworden zijn met Zijn dood en opstanding hebben we werkelijk eeuwig leven, omdat we in Hem zijn en van Hem zijn. Door Hem zijn we in het eeuwig en onverbreekbare Verbond opgesloten. Door Zijn bloed zijn we verlost, gered, gewassen, gerechtvaardigd, uitverkoren en geheiligd in Hem. Door het geven van Zijn leven en opstanding zijn we verzekerd van een eeuwig leven zonder zonde, zonder rouw, zonder ziekten, zonder dood. Alle tranen zullen van onze ogen afgewist worden. Ons lijden zal overgaan in eeuwige blijdschap tot eer een glorie van Gods naam. De grote bruiloft van het Lam zal straks zijn in het Nieuw Jeruzalem, op de bergen van Sion. Dat is de plaats die God uitgekozen heeft om te wonen bij Zijn volk. Dat zijn zij die gewassen zijn door het bloed van het Lam. De plaats waarover de HEERE zegt in Jesaja 65:18 en 19: Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem, en vrolijk zijn over Mijn volk.

HalleluYah Prijs Zijn naam, want Zijn trouw en liefde blijven bestaan tot in eeuwigheid. Het bloed van het Pesachlam is daarvan het bewijs.