Opname of meegenomen? Een andere uitleg dan de opnametheorie / opname leer.

Mijn doel is om een ander licht te werpen op de wijdverspreide opname theorie. Ik vind het belangrijk om mensen die opzoek naar de waarheid zijn en met de opnametheorie in aanraking komen, een ander inzicht te geven over de zogenaamde opname Bijbelteksten. We hebben de verantwoordelijkheid – zeker wanneer we anderen onderwijzen – om leringen te onderzoeken, of het nu een kerkbelijdenis is of een bewering. We moeten bereid zijn om inzichten te laten corrigeren door het Woord van God. Ik geloof dat er maar één plan van God is. Dat plan stond al vast bij de zondeval in het paradijs en dat is nooit gewijzigd. Heel kort gezegd wil God de mens – de kroon op de schepping – terug. Zijn genade- en liefdevolle stem galmt nog steeds helder na vanuit het paradijs: Adam – Mens waar ben je? Ik geloof dat er maar één waarheid is over Gods plan. Ik hoop doormiddel van deze studie helder te maken dat er geen twee volken van God zijn, maar dat God een volk uitverkoren heeft die bestemd zijn voor Zijn koninkrijk. Dat zijn de gelovige Joden en heidenen van wie de namen geschreven staan in het boek des levens van het Lam.

Waar komt de leer van de opname vandaan?.

De basis van de wijdverbreide opname theorie is afkomstig van de roomse Jezuïeten Francisco de Ribera en Robert Bellarmine. Het is bekend dat de Jezuïetenorde bekend staan om hun bedrog. Ze misleiden om doelen te bereiken. De reformatoren zagen het pausdom van de roomse kerk als de antichrist en hadden daar gegronde redenen voor. Redenen die o.a. door tijdschriften als “het zoeklicht” bij mijn weten genegeerd worden. Om de beschuldiging tegen te spreken – dat Rome de antichrist is – hebben deze beide heren – Ribera en Bellarmine – een afleidingstheorie bedacht. Een theorie die genaamd wordt: FUTURISME. Helaas wordt deze theorie wijd verspreid door o.a. Family7 en het wordt helaas vrijwel kritiekloos geaccepteerd door de kijker. Ook opmerkelijk is het dat er niemand van de bekende verspreiders in onze tijd deze geschiedenisfeiten bespreken. De vroege kerk en zelfs geen kerkhervormer heeft ooit een opnameleer verspreid. Ribera heeft de basis gelegd voor de opname theorie. Hij deed dat in zijn boek “Sacrum Beati Ioannis Apostoli, & Evangelistiae Apocalypsin Commentarij“. Hij was het die de antichrist naar de toekomst schoof. Vele christenen geloven daarom nu in één specifiek persoon als dé antichrist die zich in de toekomst zal openbaren en voor de grote verdrukking zal zorgen. De mogelijkheid dat al eeuwenlang de “heilige stoel” – het Vaticaan – wel eens de voorzegde antichrist kan zijn is onbespreekbaar voor het overgrote deel van de aanhangers van de opnameleer. De opname is bij sommigen zo heilig dat je er ook niets van mag zeggen en je eigenlijk als een ketter gezien wordt als je het ontkent of onkracht, zoals ik nu doe. Ook Bellarmine publiceerde een boek met de titel “Disputationum Roberti Bellarmini De controversiis Christian fidei adversus hujus temporis haereticos” , (Polemische lezingen over de betwiste punten van het christelijk geloof tegen de ketters van deze tijd). Ook hij schoof alles naar de toekomst, om maar de mensen van de gedachte af te brengen dat het pausdom de antichrist is. Nog meer namen na deze schrijvers zijn er te noemen die weer verder bouwden op de fundamenten van Ribera en Bellarmine, zoals Michael Walpole, Manuel De Lacunza, Edward Irving, Allemaal namen die niet letterlijk de opname bedacht hebben. Die gedachte komt bij een 15 jarig meisje – Margaret McDonald – vandaan die een visioen gehad zou hebben van een geheime opname voor de verschijning van de antichrist. Zij schreef Edward Irving een brief over haar visioen. Irving heeft vervolgens op profetieconferenties het futurisme en de opnameleer onderwezen. John Nelson Darby werd op profetieconferenties ook onderwezen in de opnameleer. Hij bezocht daarop Margaret McDonald. Daarna bezocht Darby diverse keren Amerika en leerde hij daar het futurisme en de opname leer. Daar werd zijn leer al snel geaccepteerd in Amerika. En het was Cyrus Ingerson Scofield die weer beïnvloed werd door Darby en hij heeft aantekeningen van het futurisme en de opname opgenomen in het boek Scofield Reference Bible. Deze bijbel is vervolgens van grote invloed op het evangelisch christendom in Amerika en is via Amerika overgewaaid naar Nederland. Met name sprekers als Jaap Dieleman, Theo Niemeijer, Dato Steenhuis, Henk Schouten zijn (grote) promoters van deze opnameleer in ons land. In het kort even de geschiedenis tot anno 2020. U begrijpt waarschijnlijk wel dat ik tegen de opnameleer ben. Maar dat ben ik ook niet altijd geweest, Na jaren in een reformatorische kerk gezeten te hebben, ben ik bijna 2 jaar naar een evangelische gemeente geweest en in die periode heb ik onder invloed gestaan van genoemde sprekers. Het was in een tijd van op zoek zijn naar de waarheid van Gods plan. Toen ik de achtergronden leerde kennen van het futurisme en de opname heb ik deze theorie los gelaten. En ik ben er ook achter gekomen wat er wel bedoeld wordt met de zogenaamde opnameteksten. Dat wil ik graag uitleggen. Maar vooraf moeten we weten wat het Verbond van God inhoudt. Daar hoor je overigens ook maar weinig over bij de hedendaagse uitleggers van de opnametheorie. Terwijl Paulus dit altijd in het vizier had.

De beloften van het Verbond

Wanneer we de context van de bijbel, de achtergronden van de bijbel goed willen begrijpen, dan moeten we niet vergeten dat de bijbel (oude en nieuwe testament) geschreven is door Israëliërs. Hun leven staat in het teken van Gods eeuwig verbond. Het verbond wat bestaat uit geboden, verboden, instellingen, maar ook uit beloften. En juist die beloften, daar spreken ook de apostelen vaak over. En Jezus / Yeshua liet op aarde al duidelijke voortekenen zien van de beloften die in Hem ja en amen zijn. Wanneer we de beloften willen weten dan moeten we weten wat God beloofd heeft aan Abraham en wat er verder gesproken is in de wet en de profeten. Kortweg gaat het over een land, een heilig volk, over God die het volk aanneemt (trouwt) als Zijn volk en dat de machten van de duisternis voorgoed verdwijnen en God bij Zijn volk zal wonen. Dit is de zaligheid. In Openbaringen zien we dat ten volle in vervulling gaan wanneer er gesproken wordt over de nieuwe aarde en hemel. U moet dan denken aan een vernieuwd aan een herstelde aarde en hemel, waar geen zonde meer is. Over deze zaligheid lezen we in de Evangeliën terug als “het koninkrijk der hemelen” en “het koninkrijk van God”. Al deze beloften en vooruitzichten zijn in Jezus ja en amen. In Hem zijn wij al hemelburgers van dit koninkrijk en delen we in alle beloften van het toekomende. De Heilige Geest is ons daartoe als onderpand gegeven. (Efeze 1). En we zijn alreeds (in geestelijke zin) met Hem gezet in de hemelse gewesten. Dit is onverdiende genade en is een geschenk van God. Elke gelovige Jood en gelovige heiden is Gods volk die zalig zal worden door de kruisverdienste van Jezus. In Jezus is er geen onderscheid meer. Je bent een ware Israëliet wanneer je deel hebt gekregen door het geloof aan de vergeving van zonden door Zijn bloed. Alleen zij vormen de bruid, de gemeente van Christus en alleen zij zullen tot Zijn volk aangenomen worden. De aanneming tot Zijn volk is dan ook de hemelse, heilige en koninklijke bruiloft. Bij de opnameleer zie je ook een tweeërlei volk van God, waarbij het aardse Israël de bruid niet is, maar de gemeente. En juist deze twee volken leer is voluit onbijbels te noemen. De gemeente is Israël en bestaat alleen uit Joden en heidenen die gewasssen zijn in het bloed van de Messias. Vleselijke afkomst is geen garantie voor het binnen gaan van Gods koninkrijk. De Messias was daar vrij duidelijk over in Zijn onderwijs op aarde. Ook de jood Paulus achte al zijn rechtvaardigheid, zijn joodse afkomst voor betekenisloos. Wat hij voorheen als winst zag, heeft hij beleden als schade en vuilnis om de voortreffelijkheid van Jezus. Hij beleed dat de Messias hem winst was en dat zijn rechtvaardiging enkel door het geloof in de Messias is, want dat is de rechtvaardigheid die uit God is. En Zijn rechtvaardigheid is de enige rechtvaardigheid wat God kan behagen. En daarom moeten Jood en heiden in Hem zijn (Zie Filippenzen 3). Wanneer we niet in Hem zijn, zijn we verdoemelijk voor God en kunnen we nooit en ten nimmer het koninkrijk binnengaan, hoe rechtvaardig onze werken van het vlees ook zijn en hoe Joods we van afkomst zijn. Zonder wedergeboorte geen toegang.

De verwachting in het Nieuwe Testament

Vlak voor Jezus hemelvaart lezen we een vraag van de discipelen: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? (Hand.1). Nadat Jezus opgevaren is en zij nog naar boven kijken staat daar een engel die zegt: Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. Niet lang daarna vindt de uitstorting van de Heilige Geest plaats. In de rede van Petrus (vervuld van de Heilige Geest) zegt hij: Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Waar de profeten over spraken als het om de toekomst gaat, dan gaat het om de komst van Gods koninkrijk voor Israel. In Ezechiel 37 lezen we over de terugkeer van het huis van Juda (Joden) en het huis van Israël en de metgezellen (zijn de heiden medeburgers waar Paulus over spreekt in Efeze 2:19). In Ezechiel 37 lezen we dan ook over de opstanding uit de doden die daar aan vooraf gaat (Ez. 37:12). Vervolgens lezen we in vers 24 en 25:

En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één Herder zijn. Zij zullen in Mijn bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in acht nemen en die houden. Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst zijn.

Ez. 37 vers 24 en 25

Hier zagen alle gelovige Joden naar uit en zij wisten dat dit alleen door de Messias kon. We zien deze verwachting ook erg mooi terug in Lukas. In Lukas 1 vers 32 zegt de engel tegen Maria: Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven. en Hij zal over het huis van Jakob (=Israel) Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. Ziet u de overeenkomst met Ezechiel 37?

Ook in de aankondiging van de geboorte zegt de engel duidelijk dat Jezus Zijn volk (=Israel) zalig zal maken van hun zonden. Ook staat de verwachting zo mooi in de lofzang van Zacharias. Ik citeer enkele zinnen: “Hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht” en de eed “die Hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij, verlost uit de hand van onze vijanden, Hem zouden dienen zonder vrees, in heiligheid en gerechtigheid voor Hem alle dagen van ons leven“. en “om Zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden (…) “om onze voeten te richten op de weg van de vrede“.

Ik geloof dat een wedergeboren mens al deze zegeningen door de Heilige Geest al bezit in Jezus. Jezus is daarom al onze Koning en wij zijn al verlost van de zonde. Echter naar ons vlees bezitten we niets en zijn we aan de zonde onderworpen. We moeten die twee dingen – geest en vlees – wel goed scheiden. Paulus schrijft over de strijd tussen vlees en geest in Romeinen 7. Als het goed is kent elk wedergeboren mens deze strijd, maar we doen er niet goed aan om te zien op het zondige vlees. We moeten zien op de Verlosser en te leven uit Hem door de Geest (rom. 8).

Vlak voor het lijden en de kruisdood zei Jezus in een rede dat Hij bij Zijn wederkomst het volgende doen zal:

En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.

Matt. 24 vers 31

Bovenstaande tekst is zeer cruciaal in het verstaan van de Bijbelteksten die men gebruikt voor de opname. Hier zien we de vervulling van Ezechiel 37 vers 12. Paulus zegt het volgende over de opstanding in 1 Korinthe 15 vers 22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 23 Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.

Heel duidelijk zegt Paulus dat dit gebeurt bij Zijn komst. Vervolgens gaan we naar de meest bekende opname tekst in 1 Thessalonicenzen 4

14 Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. 15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

1 Thes. 4 vers 14 t/m 17

En het gaat hier niet anders dan over een gebeurtenis bij Zijn wederkomst. Paulus spreekt niet met twee tongen. Bij Zijn wederkomst zullen de graven opengaan en zal de eerste opstanding plaatsvinden. Dat zijn zij die van de Messias zijn. Degenen die nog leven zullen in een oogwenk veranderd worden van een aards lichaam naar een hemels lichaam (Lees 1 Kor. 15 vers 51-53). We zullen een lichaam ontvangen wat onvergankelijk is, een hemels lichaam, een lichaam zoals Jezus had bij de opstanding uit de dood. Een aards lichaam is een lichaam van vlees en bloed. Paulus zegt daarom heel duidelijk in 1 Kor. 15 vers 50 dat een aards lichaam van vlees en bloed het koninkrijk van God niet binnen kan gaan. Dat is namelijk een vergankelijk lichaam. We weten dat Jezus met zijn opstandingslichaam niet meer gebonden was aan tijd en plaats. Hij stond bijvoorbeeld ineens in een huis waar de discipelen waren. En we moeten dit nieuwe veranderde lichaam in gedachten hebben wanneer er staat dat we samen met mensen die opstaan uit de dood opgenomen worden in de lucht. Wist u dat het woord “opgenomen” ook vertaald kan worden als “meegenomen”? Denk dan nu aan wat Jezus zei: ‘Ik zal bij Mijn komst Mijn engelen uitzenden en de uitverkorenen bijeenbrengen’. Paulus maakt dus een detail bekend wat ik niet terug kan vinden in de Evangeliën zelf, maar blijkbaar zullen de gelovigen (=lees uitverkorenen) een ontmoeting met Jezus hebben in de lucht, wellicht op de wolken van de hemel. Een heel bijzonder moment zal dat zijn. Maar als er overal staat “bij Zijn komst”, dan betekent dat niet dat ze meegenomen worden in een hemel die boven de aarde is, maar dat ze altijd bij de Heere zullen zijn in het Messiaanse vrederijk op aarde. Want dan begint – waar Petrus over sprak – de tijden waarin alle dingen worden hersteld (Hand 3). Dan begint het Messiaanse koninkrijk, en een nieuw tijdperk begint voor de gehele aarde en hemel en dit zal gaan richting de totale vernietiging van de duisternis en dood en de komst van God naar de aarde (Open. 21 vers 3). Er is hier veel meer over te schrijven.

Een andere Bijbeltekst die gebruikt wordt voor de opname is het bekende verhaal van Jezus wat staat in Lukas 17 vanaf vers 34. Jezus zegt dat in het verband met de komst van het koninkrijk van God.

34 Ik zeg u: In die nacht zullen er twee op één bed zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 35 Twee vrouwen zullen samen malen. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. 36 Twee zullen er op de akker zijn. De één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.

Luk. 17 vers 34 t/m 36

In Lukas 17 waarschuwt Jezus om de vrouw van Lot te gedenken. We kennen de geschiedenis van Lot. Lot woonde in Sodom en werd gewaarschuwd door engelen omdat de Heere Sodom ging verderven. Lot en zijn vrouw werden meegenomen door de engelen tot buiten de stad en kregen de opdracht om niet achterom te kijken. De vrouw van Lot deed dit wel en zij keek achterom en werd een zout pilaar. Jezus maakt duidelijk dat wanneer je je leven wilt behouden, je het zal verliezen en wanneer je het zal verliezen, zul je het juist behouden. Daarop volgt het gedeelte uit Lukas 17 dat de één aangenomen wordt en de ander achtergelaten. Je zou kunnen zeggen dat Lot aangenomen werd en dat zijn vrouw achtergelaten werd. Dit aangenomen worden kan ook vertaald worden met “meegenomen” worden.

Ik geloof dat bij Zijn komst ook de dag van Gods wraak over de volken zal komen. Uit Jesaja 2 citeer ik vers 17 en 18.

17 De hoogmoed van de mensen zal vernederd worden en de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de HEERE zal op die dag hoogverheven zijn. 18 En de afgoden – ze vergaan volkomen. 19 Dan zullen zij de grotten van de rotsen binnengaan en de holen in de grond,uit angst voor de HEERE en vanwege de glorie van Zijn majesteit, als Hij opstaat om de aarde te verschrikken.

Jes. 2 vers 17 en 18

Ik lees dit terug in Lukas 23 vers 30: Alsdan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: Valt op ons; en tot de heuvelen: Bedekt ons.

En er is maar één plaats van ontkoming en redding en die is op de bergen van Sion. Ik kan dat lezen in Joel en in Obadja. In Joel gaat het over de dag des Heeren, de dag van Gods toorn, van Gods wraak. Het is dezelfde dag des Heeren als in de Openbaring van Jezus aan Johannes op Patmos. In een visioen zag Johannes de dag des Heeren. Ik breng Joel 3 vanaf vers 1 in verband met Openbaringen 16 waar de Armageddon plaats vindt. Het vernietigende oordeel over Babylon, de grote hoer, de antichrist. De toorn van God wordt daar op een ongekende wijze over haar uitgestort. Meer kan ik er niet over zeggen dan alleen lezen in de Bijbel en geloven wat daar staat geschreven. In Joel lezen we dan:

De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed,voor die dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende. 32 Het zal geschieden dat ieder die de Naam van de HEERE zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn,zoals de HEERE gezegd heeft,namelijk bij hen die ontkomen zijn,die de HEERE roepen zal. 1 Want zie, in die dagen en in die tijd,als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, 2 zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.

Joel 2 vers 31 en 32; Joel 3 vers 1 en 2

En in Openbaringen 16 vers 16 en 19 En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd. (…) 19 En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden van de heidenvolken stortten in. En het grote Babylon kwam bij God in gedachtenis, en Hij gaf haar de drinkbeker met de wijn van Zijn grimmige toorn

Openb. 16 vers 16 en 19

Ik geloof dat de Armageddon in het dal van Josafat plaats zal vinden. De naam van Josafat betekent dan ook “YHWH oordeelt”.

16De HEERE zal vanaf Sion brullen als een leeuw,vanuit Jeruzalem zal Hij Zijn stem laten klinken,zodat hemel en aarde zullen beven. Maar de HEERE is een toevlucht voor Zijn volk en een vesting voor de Israëlieten.

Joel 3 vers 16

Zijn volk hoeft niets te vrezen. De HEERE is een toevlucht voor Zijn volk en een vesting voor de Israëlieten. En het gaat verder in Joel 3

17 Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, uw God ben, Die op Sion, Mijn heilige berg, woont. Jeruzalem zal een heiligdom zijn en vreemden zullen er niet meer doorheen trekken. 18 Op die dag zal het gebeuren dat de bergen van jonge wijn zullen druipen, de heuvels van melk zullen stromen,en alle waterstromen van Juda zullen overlopen van water. Een bron zal uit het huis van de HEERE ontspringen,die het dal van Sittim zal bevochtigen.

Joel 3 vers 17 en 18

En de laatste zin van Joel 3:

En de HEERE zal wonen in Sion.

Joel 3 vers 21

en vergelijk het maar met Ezechiel 48.

En de naam van de stad zal vanaf die dag zijn: DE HEERE IS DAAR.

Ezech. 48 vers 35

En het beërven van de belofte, de eeuwige zaligheid:

3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

Open. 21 vers 3

Ik zal vast nog iets vergeten om over te schrijven. Ik denk daarbij ook aan de Gog en Magog oorlog. Maar daarover vind je een andere studie op deze website. Ik zie met groot verlangen uit naar de grote koninklijke bruiloft in Zijn koninkrijk tezamen met alle rechtvaardigen, Zijn volk. Dat zijn zij die door het geloof in Hem rechtvaardig zijn en gewassen zijn in Zijn bloed. Ik geloof ook dat onder deze rechtvaardigen ook mensen zijn van de opnametheorie. Voor ons geldt allemaal dat we ons leven totaal moeten verliezen om het te kunnen behouden. We moeten waakzaam zijn en bereid zijn om te gaan de weg die de Vader van ons vraagt. Vergader daarom geen schatten op deze aarde, want die schatten zullen een struikelblok zijn om het koninkrijk van God binnen te gaan wanneer we geroepen worden. Gedenk aan de vrouw van Lot.