Loofhuttenfeest: God zal bij de mensen wonen!

Het Loofhuttenfeest is een feest waar ik tot mijn vierendertigste niets vanaf wist. Aan de ene kant door mijn eigen studiegebrek, maar anderzijds ben ik er ook niet in onderwezen op de zondagsschool, op catechisatie en in de zondagse kerkdienst. Na een weg van grote weerstand tegen de ‘Joodse wetten’ die niet voor mij bedoeld waren, denk ik nu “hoe kan het dat zoveel oprecht gelovige christenen niets hebben met deze feesten, maar wel iets hebben met Jezus”. Als dat ook voor u geldt, dan hoop ik dat deze blog uw interesse zal toenemen en er mee aan de slag zal gaan in uw omgeving om deze feesten onder de aandacht te brengen en te gaan vieren. God noemt het een straf in het profetenboek Hosea wanneer de Bijbelse feesten niet gevierd worden. Het was een straf voor de 10 stammen van Israël (niet verwarren met het joodse volk, de twee stammen). De 10 stammen die tot op de dag vandaag niet herkenbaar aanwezig zijn onder de heidenvolken en waar nog steeds beloften voor herstel en terugkeer in de bijbel staan.

Ik sta in het bijzonder stil bij de zogenoemde “achtste dag” van het loofhuttenfeest. Het gehele feest is prachtig! Staan de eerste 7 dagen in het teken van het Messiaanse vrederijk waarin alle dingen worden hersteld en er stromen van zegen zullen komen over de aarde vanuit Kanaan, zo spreekt de “achtste dag” profetisch gezien van het volmaakte koninkrijk van God, wanneer het rijk van de dood, van satan verzwolgen is in de poel van vuur en sulfer. En dat is het mooiste moment wat op aarde staat te gebeuren. Deze achtste dag staat voor de volkomenheid, de volheid van vernieuwde hemel en aarde (Jes. 66:22; 2 Petr. 3:13; Openb. 21:1) waar volmaakte vrede en gerechtigheid is. Maar het staat ook in teken van de grote hemelse bruiloft. Kortweg gezegd: het Verbond van God, is een huwelijksverbond met Zijn volk. Dit huwelijksverbond is gesloten in de woestijn, maar is tot vervulling, tot compleetheid, tot volmaaktheid geworden door de bloedstorting van de Messias van Israël. Iedereen die wedergeboren is, heeft dan ook deel aan het vernieuwde Verbond door Zijn bloed. Deze volmaaktheid komt volledig in fysieke vorm tot vervulling in Gods koninkrijk. Zijn we nu geestelijk in de Messias volmaakt, zo zijn we bij de wederopstanding Zijn volmaakte opstandingslichaam gelijkvormig. Voor God zijn we dan een reine en volmaakte bruid die Hij kan en wil aannemen tot Zijn vrouw. In een andere blog ga ik hier dieper op in. Voor veel mensen is dit huwelijk tussen God en Zijn volk omhult met vraagtekens. Ik begreep er in ieder geval helemaal niets van. Maar dat werd anders toen ik de vierde drinkbeker van Pesachveriering van Yeshua met Zijn discipelen bestudeerde en begreep waar dit om gaat. U vraagt zich misschien af “vierde beker?”, ja, maar daar ga ik nu niet dieper op in. Yeshua zei bij deze drinkbeker, dat Hij die niet zal drinken met Zijn discipelen (bent U ook een discipel?), totdat Hij die nieuw zou drinken in het Koninkrijk van de Vader. Deze vierde beker van de Pesachviering is de beker van de aanneming en lofprijzing. Het is gebaseerd op Exodus 6 vers 6 waar staat: De HEERE sprak tot Zijn volk: Ik zal u tot Mijn volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn.

En wanneer we het woord “aannemen” in de grondtaal bestuderen, dan weten we dat dit grondwoord hetzelfde woord is voor “trouwen, huwen, of tot vrouw nemen”. En het is deze vrouw die de kop van satan zou vermorzelen, en wat tot vervulling is gekomen in de Messias. Deze vrouw, de reine bruid, is het volk Israël in de Messias. En het is dit volk die God kan aannemen als volmaakte bruid, als volmaakt volk. En het is dit volk waar de Schepper van hemel en aarde de God van wil zijn. En het is dit volk wat in het land van de belofte zal wonen. En het is op die plek waar de HEERE naar verlangd om daar eeuwig te wonen (psalm 132:14). De HEERE heeft maar één volk wat zalig zal worden. Ik zeg dat bewust nadrukkelijk, omdat in onze dagen veel christenen misleidt worden door een visie die de gemeente en Israël uit elkaar trekken. Heel de Bijbel ademt uit dat de gelovigen uit de heidenen bij het Israël van God in de Messias horen en daarom mede-erfgenamen zijn van de beloften van het Verbond. En dat is meer dan alleen de vergeving van zonden. Het is de belofte aan Abraham zoals we die ook lezen in Exodus 29 vanaf vers 45

Ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen, en Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen weten dat Ik de HEERE, hun God, ben, Die hen uit het land Egypte geleid heeft, opdat Ik in hun midden zal wonen; Ik ben de HEERE, hun God.

Exodus 29 vers 45, en 46

Op deze achtste dag zal God voor eeuwig bij Zijn volk gaan wonen en hen aannemen/trouwen tot Zijn volk. In het paradijs is de mens geschapen naar Zijn beeld, maar door de zondeval is de mens dit kwijtgeraakt. In de Messias ziet God zijn eigen beeld in ons, maar in Zijn koninkrijk zullen we ook naar het lichaam volledig Zijn beeld gelijk. En alleen dan kunnen wij ook God ontmoeten. Zonder een hemels opstandingslichaam is God een verterend vuur voor ons vleselijk lichaam.

De Wet / Verbond van God wordt het licht genoemd. Het is onderwijs, het is zuiver, goed en volmaakt. In een berijmde psalm staat “Des Heeren Wet nochthans, verspreidt volmaakter glans”. Yeshua is van de Vader gezonden om het Licht der wereld te zijn. In de Johannesbrief staat dat de Liefde van God geopbaard is in het zenden van Zijn en dat wij door Hem moeten leven. We doen er goed aan om acht te nemen op wat Hij gezegd heeft. Elk woord wat van God uitgaat is Thora, is Wet. Alle woorden die Yeshua gesproken heeft is Thora. Yeshua is God geopenbaard in het vlees. Hij liet het licht zien en wij mogen door Hem leven als kinderen van het Licht. Wanneer we niets met Gods Verbond hebben, met Yeshua’s geboden hebben, waar verheugt u zich dan op in de toekomst? Het hele koninkrijk van God staat in directe verbinding met Zijn verbond. Zonder Gods Verbond, geen koninkrijk. En dat is het koninkrijk waar Yeshua ons leerde om voor te bidden “laat Uw koninkrijk komen”.

God overziet de gehele wereldgeschiedenis, maar Hij ziet ook uit naar de achtste dag van het Loofhuttenfeest. In Jesaja lezen we dat Hij zal jubelen over Sion en zeer vrolijk zal zijn over Zijn volk. Ja, de achtste dag is een onbeschrijfelijk mooi moment. Het getal 8 staat voor een “nieuw begin”, maar ook voor heiligen. Heiligen betekent ook wel afzonderen. God gaat Zijn volk brengen in Zijn koninkrijk. Dan gaat ook ten volle in vervulling wat in Exodus 19 staat “…dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn”. Zijn volk zal geheel toegewijd zijn aan de HEERE. Ook Saul(us) spreekt erover in het Verband met Gods koninkrijk in 1 Korinthe 15

En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.

1 Korinthe 15 vers 28

Zijn volk zal eeuwige zaligheid erven. De zaligheid is het moment dat God bij Zijn volk gaat wonen. Ik wil nog even stil staan bij Yeshua toen Hij op de achtste dag van het Loofhuttenfeest naar de tempel kwam. Op de eerste 7 dagen van het Loofhuttenfeest bracht de priester een waterplengoffer. De priester goot met een gouden kruik, water uit de beek Siloam over het altaar. En met dit in ons achterhoofd lezen we over de achtste dag in Johannes 7:

En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.

Johannes 7 vers 37 en 38

De uitleg ervan staat in de daar op volgende verzen. Opmerkelijk in deze geschiedenis is dat Yeshua stond te leren i.p.v. te zitten. Yeshua leerde als machthebbende. Zijn onderwijs uit de Thora moet echt indrukwekkend zijn geweest. Zijn wijsheid over wat gerechtigheid is moet echt bijzonder zijn geweest. Wat wij lezen in de Bijbel is natuurlijk lang niet alles wat Hij onderwezen heeft. Hij was en is de van God Gezondene en daar op het Loofhuttenfeest sprak Hij de profetische woorden uit Jesaja 55 vers 1:

O, alle dorstigen, kom tot de wateren,en u die geen geld hebt, kom,koop en eet, ja, kom, koop zonder geld,zonder prijs, wijn en melk.

Jesaja 55 vers 1

Ook Jesaja 55 staat in het teken van deze achtste dag. Wanneer we de laatste verzen lezen, dan lezen we dat het daar over de verlossing uit de ballingschap gaat en het verschijnen van koninkrijk van God, het herstelde paradijs, waar volkomen Zaligheid zal zijn. Yeshua is de enige weg die tot het eeuwige Leven in Zijn koninkrijk leidt. Yeshua, Zijn naam is letterlijk Zaligheid. Yeshua is de Bron van eeuwig leven. Yeshua is de Fontein van eeuwige zegeningen. Yeshua is de bron van eeuwige Vreugde. Hij is de Geliefde van de Vader en door Hem moeten wij wandelen. Ik hoop oprecht dat u zin krijgt om te vieren waar God naar uit ziet en naar verlangt. Heeft u dat verlangen ook? Verheugt u zich dan in het heil wat we door de Heilige Geest als onderpand ontvangen hebben! Wij wandelen nu in geloof, maar we zullen straks ook werkelijk zien met ons opstandingslichaam. We zien uit naar de openbaring van Gods heerlijkheid. Het is door Zijn Zoon, door Zijn Geest dat we wandelen zullen naar Zijn beeld, zoals het staat in Ezechiel 37: 23

Dan zullen zij zich niet meer verontreinigen met hun stinkgoden en met hun afschuwelijke afgoden en met al hun overtredingen. Ik zal hen verlossen in al hun woongebieden, waar zij gezondigd hebben, en Ik zal hen reinigen. Dan zullen zij een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor hen zijn. Zij zullen wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst zijn. Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn, Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken, en Ik zal Mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. Mijn tabernakel zal bij hen zijn, Ik zal een God voor hen zijn en zíj zullen een volk voor Mij zijn.

Ezechiel 37 vers 23 – 28

Ik eindig deze blog met enkele verzen uit de “achtste” dag psalm, psalm 118.

Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open,daardoor zal ik binnengaan, ik zal de HEERE loven. Dit is de poort van de HEERE,daar zullen de rechtvaardigen door binnengaan. Ik zal U loven, omdat U mij verhoord hebt en mij tot heil geweest bent. De steen die de bouwers verworpen hadden,is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de HEERE geschied,het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de HEERE gemaakt heeft,laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Och HEERE, breng toch heil; och HEERE, geef toch voorspoed. Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE! Wij zegenen u vanuit het huis van de HEERE. De HEERE is God, Hij heeft ons licht gegeven. Bind het feestoffer vast met touwen tot aan de hoorns van het altaar. U bent mijn God, daarom zal ik U loven;mijn God, ik zal U roemen. Loof de HEERE, want Hij is goed,want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig.

Psalm 118 vers 19-29