Jakob’s worsteling bij Pniël

In Genesis 32 lezen we over de worsteling van Jakob bij Pniël met een Man. De worsteling met die Man, bleek God te zijn. Na de worsteling vroeg God Jakob om zijn naam. God veranderde de naam van Jakob in Israël, want Jakob heeft zich “vorstelijk gedragen met God en met de mensen, en hebt overmocht”.

Wat bedoelde God hier nu mee? Als eerste moeten we de betekenis de naam Israël helder hebben. Deze naam betekent strijder van God, of vorst van God. Vanuit de grondtaal kun je het ook vertalen dat God tegen Jacob zei: U heeft zich als een Koning gedragen en u bleek bij machte te zijn de goden en de mensen te kunnen overwinnen.

God bedoelde hier mee: Ik ga het nageslacht van Jacob, Israël, als Mijn volk inzetten om de machten van de duisternis te overwinnen. En Israël is hiermee de vrouw uit Genesis 3 die kop van satan en het slangenzaad vermorzelen.

Echter vindt deze overwinning vervulling in Jezus, Yeshua, de Messias van Israël. Hij is de mensenzoon die het Thora / wet volledig vervuld heeft voor Israël en ook nog eens de vloek van de Wet op zich genomen heeft voor Israel. Hij was God zelf – die Israël verloste van de vloek van de wet, door als een vervloekte aan het vloekhout te hangen. Hij stierf als een zondeloze zondaar en daarom kon Hij ook weer opstaan. Hij is het die met Zijn opstandingslichaam Israël vertegenwoordigd. Door het geloof in de Messias van Israël, maken alle mensen uit heidenen en gelovigen deel uit van Israël, zij de vormen de gemeente van Christus / de Messias. En dat kan alleen in de Messias en door het werk van de Messias van Israël. Door Zijn opstanding werd Hij onoverwinnelijk en heeft Hij alle macht gekregen op aarde en in de hemel. Daarmee is het volmaakte koninkrijk van God mogelijk geworden. Hij moest komen op deze aarde om te sterven, om het onmogelijke, mogelijk te maken. Het is echt een geniaal reddingsplan van God. Bij zijn tweede verschijning op aarde, zal Hij Zijn macht tonen en de definitief een einde maken aan satan en zijn slangenzaad. In Openbaringen 17 staat het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen”

Hier zien we dat Jezus/Yeshua met Zijn gemeente de overwinning zal opeisen en definitief een eind maakt aan het tijdperk van satan en zijn macht. En zo zien we de uiteindelijke vervulling van wat God zag in Jacob en bereikte met Zijn volk door het geweldige werk van de Messias van Israël. De Messias die Zijn volk Israël – de gemeente – vertegenwoordigd.