Israël is de gemeente van God en verwacht hemelse zaligheid op aarde.

Sommigen geloven dat Israël een apart volk is en los staat van de gemeente van Jezus / Yeshua, de Messias van Israël. Er zijn predikers in onze tijd die zeggen dat God iets nieuws is begonnen, namelijk de gemeente of in sommige kringen de Kerk met een hoofdletter K. Israël is dan het aardse volk en de gemeente het hemelse volk. Vervolgens zeggen ze ook nog dat de gemeente de bruid is en niet Israel. Echter staat dit volkomen haaks op wat Paulus uitlegt in Romeinen 11. Lees het zoals het er staat en leg er niets in wat er niet staat. Wanneer we zaken gaan toevoegen of afdoen dan noemen we dat schriftvervalsing. Gelovigen uit de heidenen zijn bij het Israël Gods in de Messias gevoegd en zijn daarom mede-erfgenamen en medeburgers van Israël. Dit is niet iets nieuwtestamentisch, maar is al voorzegd door de profeten Jesaja en Zacharia. Ook de heidenen mogen in het licht van God’s aangezicht wandelen om in Hem een licht te zijn voor de naties. Een getuige zijn van Gods heiligheid en gerechtigheid. Vrij zijn van de slavernij van satan, de zonde en de dood. En leven in vrijheid uit liefde de wil van de Vader doen. Niet meer onder de wet, maar onder de genade. Maar ook niet wetteloos, want geloof zonder de werken is een dood geloof. Geen werken vanuit religie, maar van absolute liefde. Geen werken die we kunnen afvinken als vervuld, maar werken van gerechtigheid vanuit Zijn volmaakte gerechtigheid. In Romeinen lezen we dat de wet geestelijk is en daarom bevestigen we / doen we de wet door onze wandel met de Geest in het licht van Jezus / Yeshua. Zwak, onvolmaakt en zondig is ons vlees, maar het leven door de Geest geeft kracht om gerechtigheid te doen en ons vlees dienstbaar te stellen aan God.

Onze zaligheid is tot stand is gekomen door Zijn opstanding. Het koninkrijk van de hemel zal geopenbaard worden op aarde, de nieuwe hemel en aarde, fysiek met elkaar verbonden. Het Davidische rijk van de Messias wat hier aan vooraf gaat zal na het laatste oordeel overgaan in het koninkrijk der hemelen, wanneer God, YHWH onder Zijn volk zal wonen. De doden die in Heere ontslapen zijn zullen bij Jezus / Yeshua’s tweede verschijning ook opstaan (vgl. 1 Kor. 15). Ook wel de jongste dag genoemd. Het is niet voor te stellen. Maar Jezus / Yeshua heeft veel tekenen gedaan van dit komende rijk: zieken werden genezen, doden werden levend, blinden werden ziende, mensen werden bevrijd van demonen en van de macht van de zonde. In Openbaringen 21 vers 5 zegt Jezus / Yeshua: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar’. En dat is wat Hij gaat doen bij Zijn 2e verschijning. Wanneer alle vijanden onder Zijn voeten gelegd zijn en de dood tenietgedaan is, zal Gods koninkrijk, het koninkrijk der hemelen ten volle geopenbaard zijn op de aarde. En alleen daar gebiedt God, de HEERE, de zegen en het leven tot in eeuwigheid (ps. 133:3). Dit is de erfenis waar Abraham naar uitkeek, dit is de erfenis waar de profeten over spraken. De erfenis is de zaligheid in Zijn hemels koninkrijk op aarde. Zijn opstanding is een vast en een zeker weten, dat wij ook zullen opstaan. De Heilige Geest is ons gegeven als onderpand voor de erfenis (Ef. 1:13). Twijfel hier niet over. Het vaste fundament van God staat, met dit zegel: De Heere kent wie van Hem zijn. Van de komende zaligheid – Gods heerlijkheid – hebben we in geestelijke zin deel in de Messias. Straks zullen we het ook lijfelijk gaan ervaren in Zijn hemels koninkrijk op aarde.
En die heerlijkheid is alleen beloofd aan het nageslacht van Jakob en allen die de God van Jakob zijn gaan dienen vanuit geloof in de Messias van Israël. Zijn we niet bij Israel gevoegd door in de Messias te zijn, dan zijn we buiten het koninkrijk. De plek waar gejammer en tandengeknars zal zijn (Matt. 22:13).