Het nieuwe verbond.

Jesaja 49:8 “zo zegt de HEERE: (…) Ik zal U beschermen en U geven tot een Verbond voor het volk”.

In Jeremia 31 vanaf vers 31 lezen we dat God het nieuwe verbond aankondigt voor het huis van Juda (2 stammen) en het huis van Israël (10 stammen). In het evangelie van Mattheus, Markus en Lukas staat beschreven hoe Jezus / Yeshua het nieuwe verbond in verband brengt met Zijn bloed. 
In Lukas 22 vers 20 staat: Evenzo ‭nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. ‬

‭Nu zijn er zover mij bekend 2 visies hierop. Een van die visies schuift het nieuwe verbond vooruit en zegt dat het pas in de toekomst gesloten zal worden. Argumenten daarvoor zijn dat bijvoorbeeld in Jeremia 31:31 staat, dat we elkaar niet meer hoeven te onderwijzen “ken de HEERE”. Zelfs de kinderen niet. Ook wijzen zij op het feit dat Jezus zegt dat Hij geen wijn meer zal drinken dan pas wanneer het Koninkrijk van God zichtbaar geopenbaard zal worden op aarde (Markus 14:25). Dit wordt dan gezien als het sluiten van het nieuwe verbond. Het gevolg daarvan is, dat men terugkeert naar het verbroken oude verbond en zien uit naar het toekomstige nieuwe verbond.‬

‭Een andere visie is, dat het nieuwe verbond er al wel is, maar alleen een ieder die gelooft in Jezus en Hem volgt deelt in het nieuwe verbond. Een ieder die wedergeboren is wordt door de Heilige Geest geleid en onderwezen in Gods geboden. ‬

‭Ik heb maandenlang geworsteld hoe ik het moest zien. Ik dacht eerst ook dat de eerst genoemde visie klopte, maar zonder ‬twijfel sluit ik me aan bij de laatste visie, de visie dat het nieuwe verbond uit Jeremia 31 er is. Ik heb die visie verdiept en meer onderbouwd. Daarbij heb ik uiteraard geput uit Gods Woord. ‬

‭De ontdekking die ik gedaan heb, is dat Jezus / Yeshua het Verbond zelf is. Dat kun je ook lezen in Jes. 42:6; Jes. 49:8.‬

‭Om dit te begrijpen moeten we Johannes 6 lezen. Daar zegt Jezus dat Hij het Brood des Levens is. Jezus zegt dat wanneer we Zijn vlees niet eten en Zijn bloed niet drinken, dat we dan geen leven hebben. Het is dus cruciaal dat we ons vereenzelvigen met Hem. ‬
‭Onder het oude verbond lezen we dat de HEERE zo vaak zegt, dat wanneer Israël Zijn geboden doen, Zijn verordeningen, Zijn bepalingen in acht nemen, zij leven zullen. Daarin lag hun leven en de verwachting van het eeuwige leven. Wat een ongelooflijke Vaderlijke liefde en zorg lees ik in de Thora. Wat een genade en wat een geschenk zijn Gods geboden, Zijn verordeningen, Zijn bepalingen. Laat duidelijk zijn dat ik niets tegen Thora heb. Ik vind Thora briljant, goddelijke wijsheid. Ik had er ooit een aversie tegen, totdat ik het kernwoord “liefde” er in ontdekte.‬

‭Yeshua zegt in Johannes 6 iets, wat in tegenspraak lijkt met de Thora, maar Hij zegt feitelijk: Ik ben het nieuwe verbond, mijn leven, mijn bloed is het Nieuwe Verbond. Hij zegt wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt zal eeuwig leven. De reactie die daarop kwam was “‬Dit woord is hard; wie kan het aanhoren?‭”. Vele Judeeërs namen aanstoot aan dit woord en haakten af. Jezus zei tegen Zijn discipelen “‬Wilt u ook niet weggaan?‭”. Verdragen we dit woord van Hem? Keer niet terug naar het oude (verbroken) verbond, maar geef je leven over aan Hem en laat je leiden door de Heilige Geest. Alleen dan heb je deel aan het nieuwe verbond en kom je tot volmaaktheid en reinheid in Hem. Yeshua’s onderwijs is het ontdekken meer waard dan welk geschrift ook. ‬

‭De Geest van de waarheid overtuigd ons van zonde, gerechtigheid en oordeel en schrijft zo de Wet in ons hart, zoals het in Jeremia 31 vers 31 staat. ‬
‭Het is God Zelf die ons onderwijst door de Geest van de waarheid. We hoeven daarom geen onderwijs van mensen te ontvangen om de HEERE te kennen en Zijn geboden. Het is wel van belang dat we wederomgeboren zijn door de Geest van God. Het is van belang dat we ons leven totaal gegeven hebben aan Yeshua en Hem zijn gaan volgen en ons laten leiden door de Geest van God. Staan we open voor Zijn stem in ons leven? Accepteren we de Waarheid / Yeshua wel in ons leven? Accepteren we het dat Hij Zelf‬
‭het nieuwe Verbond is? ‬

‭Het grootste offer voor de vergeving van ongerechtigheid, vanwege overtreding van het oude verbond, is gebracht aan het vloekhout op Golgotha, door God zelf, Die de gedaante van een mens aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, uitgezonderd de zonde. God heeft letterlijk gezorgd voor vergeving van ongerechtigheid door in onze plaats de vloek van het oude verbond te dragen, door Zijn bloed te geven, door Zijn leven af te leggen en daarmee zijn de zonden van Zijn volk, van ons het graf in gegaan. Door Zijn sterven is het nieuwe verbond van kracht. En juist Zijn opstanding is het bewijs van het ingaan van het nieuwe verbond. Yeshua zegt dat Zijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond is en dat Zijn bloed voor velen vergoten wordt. Zijn onze zonden gewassen in Zijn bloed, dan is dat op grond van het nieuwe verbond waardoor we gewassen worden. Dagelijks hebben we als volgeling reiniging nodig, door onze zonden te belijden en bij de Middelaar van het nieuwe verbond te brengen. En daarom lezen we bij Paulus ook over de wet van Christus en niet over‬
‭de wet van Mozes. We hebben de Messias als Middelaar en niet Mozes. Keer niet terug naar het oude verbond. Wend je tot Yeshua, de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is de Boom des Levens waaruit we kracht en (eeuwig) leven krijgen om Zijn geboden te doen. Neem Zijn onderwijs aan. Alleen dan bekleden we ons als een nieuw mens.‬
‭Collosenzen 3 vers 10‬ “en u met de nieuwe ‭mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft”.‬

‭De nieuwe mens is de mens die uit God geboren is. In de nieuwe mens ziet God Zijn gelijkenis. Onze oude mens is uit de eerste Adam, maar die is gestorven, maar we zijn nu uit God geboren, uit de tweede Adam en en Hij is Yeshua, onze Messias. En dat kan alleen op grond van het nieuwe verbond. En dan begrijp je ook wat Johannes zegt in één van zijn brieven: “‬Ieder die uit God ‭geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is”. Dit is het bewijs van de werking van het nieuwe verbond. ‬

Maar het gaat veel verder. Het oude verbond is een huwelijksverbond, en zo ook het nieuwe verbond. Alleen in de Messias van Israel is er een volmaakte reine bruid voor God. Een rein volk, gewassen door het allesreiningende bloed van de Messias waar God straks bij kan en wil wonen in het Nieuwe Jeruzalem op de nieuwe aarde. God gaat alleen voor eeuwige trouw en reinheid. En dat is alleen mogelijk wanneer we in het nieuwe Verbond zijn, deel Zijn van het Lichaam van de Messias.

‭Wat nog wel zondigt in ons leven is ons zondige vlees. Maar daar moeten we geen ruimte voor geven in ons leven en dat kunnen we door ons dagelijks te bekleden met Christus.‬

‭2 Cor. 2:15‬
Want wij zijn voor God een aangename ‭geur van Christus‬

‭Filippenzen 2:5‬
Laat daarom die ‭gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was‬

‭Galaten 3:27‬
Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus ‭bekleed. ‬

‭Hebreeën 8:12‬
Als Hij spreekt van een nieuw ‭verbond, heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat veroudert, staat op het punt te verdwijnen. ‬

‭2 Corinthiërs 3:3‬
Het is ‭immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. ‬

‭2 Corinthiërs 3:6‬
Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt ‭om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.‬