Het Evangelie van het Koninkrijk

Hij komt, Hij komt, de aarde richten, Hij komt, o volken weest verblijd, Hij komt zijn koninkrijk hier stichten. zijn heil en zijn gerechtigheid.

Psalm 98 vers 4b berijmd

Met deze studie wil ik op een eenvoudige wijze – in grove lijnen – het koninkrijk van God uitleggen met de kennis die ik tot nu toe van de Heere gekregen heb. Een ding weten we zeker, onze voorstelling van het koninkrijk van God gaat elk verstand te boven. Het is zoals Paulus een ervaring schrijft in 1 Korinthe 12 vers 4 van een man die opgenomen werd “in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord, die het een mens niet is geoorloofd uit te spreken”. Zoals ik het kan verklaren is deze man in de geest in het paradijs (=koninkrijk van God) geweest. Onuitsprekelijk wil zeggen vanuit de grondtaal, dat het zo totaal anders is dan de wereld waar in wij leven, dat er simpelweg geen woorden voor zijn om het te vertellen.

Geestelijk of letterlijk?

Toen de engel bij Maria kwam, was de boodschap: Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

Is er aanleiding om te geloven dat deze blijde boodschap aan Maria – het Evangelie van het Koninkrijk – alleen geestelijk bedoeld wordt of alleen letterlijk?

Het Evangelie van het koninkrijk betekent een goede of blijde tijding van het koninkrijk. De eerste vraag die bij vele gelovigen opkomt is “moeten we het koninkrijk geestelijk zien, of letterlijk?”. Het koninkrijk van God is geestelijk en letterlijk. Het geestelijke vervangt niet de letterlijke uitleg en andersom ontkent het letterlijke het geestelijke aspect van het koninkrijk niet. Maar wat is geestelijk? Geestelijk is een onzichtbare werkelijkheid. Geestelijk is wat er is, maar wat je niet ziet met je ogen. Wanneer u wedergeboren bent, dan bent u in geestelijke zin in het koninkrijk van God, in de Heere Jezus. Maar het geestelijke sluit tegelijkertijd het letterlijke niet uit. Het zijn twee aspecten van Gods koninkrijk wat samen een eenheid vormt. Het koninkrijk van God is dus ook letterlijk, maar is nog niet openbaar op deze aarde. Het openbaar worden van Gods koninkrijk gebeurt pas bij de wederkomst van Jezus en de opstanding uit de doden.

Evangelie van het kruis of van het koninkrijk?

Is het Evangelie van het Koninkrijk iets anders dan het Evangelie van het kruis? Het zijn twee “goede boodschappen” die bij elkaar horen. Zonder het kruis, geen koninkrijk. Het koninkrijk van God is bereikbaar geworden dankzij Jezus’ bloedoffer aan het kruis. In Handelingen 8 vers 12 staat: Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. Dit is een duidelijke tekst waar beide aspecten van het Evangelie bij elkaar gebracht worden. De Naam van Jezus Christus is de Naam door wie wij zalig moeten worden. De zaligheid door Zijn kruisdood is onlosmakelijk verbonden met het koninkrijk van God.

Niet werelds, maar hemels!

Toen de Heere Jezus ondervraagt werd door Pilatus, vroeg Pilatus “Bent U de Koning van de Joden? Het antwoord van Jezus was “Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn koninkrijk van deze wereld was, dan zouden Mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden, maar nu is Mijn koninkrijk niet van hier” (Joh. 18:36).

Het koninkrijk van God is een koninkrijk wat niet te vergelijken is met een aards koninkrijk. Het is geen koninkrijk van deze wereld. Maar het is wel een hemels koninkrijk. En van dat hemels koninkrijk staat geschreven in de profeten: “de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE” (Hab. 2:14). Wat wil dat zeggen? Dat de eer, de glorie, de rijkdom, de overvloed van de HEERE op aarde ten volle zichtbaar zal worden. Zoals de heerlijkheid van de HEERE op de Sinaï bleef rusten, zo zal de aarde vol worden met Gods heerlijkheid. De HEERE heeft zelfs gezworen dat dit werkelijkheid zal worden. We kunnen dat lezen in Numeri 14:20. In de profetische Koningspsalm, psalm 72 lezen we dit van de psalmdichter: de gehele aarde wordt met Zijn heerlijkheid vervuld. En wat is dat anders dan een hemelse heerlijkheid? Een heerlijkheid die geen mens in de geschiedenis ten volle gezien heeft. Mensen in de bijbel die ooit een glimp er van gezien hebben vielen als dood neer (vgl. Jes, 6:5; Ex. 24:17; Ex. 33:20; Ez. 1:28; Luk. 2:9; Hand. 9:3,4; Open. 1:17).

De tijd is vervuld!

Jezus begon Zijn bediening op aarde met de verkondiging van het koninkrijk van God en Hij deed dat met bevel van bekering en geloof.

Markus 1:15 en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.

Jezus zei dat de tijd is vervuld. Jezus doelde op de profetieën, waar God sprak door de mond van de profeten, over de beloften van het koninkrijk. De tijd is vervuld, dat wil zeggen dat de tijd gekomen is dat de beloften waar gemaakt gaan worden.  De tijd van het koninkrijk van God is nabijgekomen. Nabijgekomen wil zeggen dat het dichtbij gekomen is. En dat is door Jezus ook dichtbij gekomen. Door Zijn offer heeft Hij de dood overwonnen en is de zaligheid gekomen voor ieder die gelooft. Alle beloften Zijn in Jezus ”ja en amen”. Wanneer we wedergeboren zijn, dan zijn we in geestelijke zin burger geworden van Gods koninkrijk en verwachten we de verschijning van Gods koninkrijk bij de wederkomst van de Heere Jezus. Het is de dezelfde verwachting die Abraham had. Hij geloofde in de hemelse stad (Hebr. 11:10). En Jakob verwachte de zaligheid (Gen. 49:18). Zij hadden het al in bezit, in hun hart, door het geloof. Maar tot op de dag van vandaag zijn hun graven nog gesloten en is hun geestelijk bezit, hun verwachting nog niet in zichtbare vervulling gegaan. De graven gaan pas open wanneer Jezus weer terugkomt en de bazuinen klinken. Dan breekt Gods koninkrijk fysiek door op aarde. Dan is ook het moment dat God Zijn uitverkorenen – Zijn volk – bijeen zal brengen uit de vier hoeken van de aarde in Zijn koninkrijk. Zoals een herder zijn schapen bijeen brengt, zo zal Hij Zijn volk – verspreid over de aarde – bij elkaar brengen als één kudde van één Herder (Joh. 10:16; Zach. 10:8).

Koninkrijk van God of koninkrijk der hemelen?

Het koninkrijk van God en het koninkrijk der hemelen zijn twee benamingen die in de bijbel staan. Is er verschil? Nee er is geen verschil. Alleen in het Mattheus Evangelie lezen we van het koninkrijk der hemelen. Het Mattheus Evangelie verhaalt soms dezelfde gebeurtenissen als de andere evangeliën, met alleen het verschil dat er in Mattheus “koninkrijk der hemelen” staat en in de andere evangeliën het “koninkrijk van God”. Het Mattheus evangelie is gericht aan joodse lezers. Veel Joden zijn huiverig om de naam van God te gebruiken, om misbruik van Zijn naam te voorkomen. Dat is de reden waarom in het Mattheus Evangelie “het koninkrijk van de hemel” staat i.p.v. “het koninkrijk van God”.

Geen droom of fantasie.

Is het koninkrijk van God op aarde een mooie droom? Is het een fantasievoorstelling, een fata morgana? Absoluut niet. Het is een Bijbelse waarheid. En geen waarheid die gebaseerd is op één enkele tekst, maar waar de Bijbel vol mee staat. Van Genesis tot en met Openbaring.  Waarom? Omdat God niet los laat waar Zijn hand eenmaal aan begonnen is. De mens is Gods koninkrijk – het paradijs – kwijtgeraakt door de zonde. Het is Gods plan om de mens weer tot Zijn eigendom te krijgen en terug te brengen in de rust van Zijn koninkrijk. Dat wordt ook wel genoemd Gods herstelplan van Zijn schepping. Het kroonjuweel waar het Hem om te doen is, is de mens waarin Hij zijn adem in blies.

De eerste en de tweede Adam

Adam (mens) – de man van Eva – wordt in de bijbel – door Paulus – de eerste Adam genoemd en de Heere Jezus de tweede Adam (1 Cor. 15:47). En daarmee maakt Paulus iets moois duidelijk. De eerste Adam kon de verleiding niet weerstaan toen hij verzocht werd in het paradijs. Maar toen de tweede Adam – de Heere Jezus – verzocht werd (met alle koninkrijken van de aarde) in de woestijn kon Hij wel de verzoeking van de satan weerstaan. De eerste Adam was ongehoorzaam aan Zijn Schepper met de dood als gevolg. De tweede Adam was gehoorzaam tot in de dood. En juist door de gehoorzaamheid, de dood en opstanding van de tweede Adam geeft eeuwig leven voor de eerste Adam, de mens. Door de Heere Jezus krijgt God de Vader Zijn schepping, Zijn kroonjuweel terug. We zijn bijzondere en zeer geliefde schepsels in Gods oog. Hij kwam Zelf in Jezus ons verlossen van de dood om ons terug te brengen in Zijn rust, Zijn koninkrijk. Nu geestelijk in de rust, straks bij de opstanding met een hemels lichaam en geest. Het zal dus met een hemels lichaam zijn, zoals de Heere Jezus had bij Zijn opstanding. Dat is geen lichaam van vlees en bloed. Ons sterfelijk lichaam van vlees en bloed kan nooit Gods koninkrijk binnengaan (1 Cor. 15:50). Ons lichaam bij de opstanding is hemels en onvergankelijk. Het is ook het lichaam die in de aanwezigheid van Gods heerlijkheid kan bestaan. Bij de opstanding uit de dood, zullen we zijn zoals Jezus was en is na de opstanding. De kroon van schepping is dan volmaakt en is weer zoals God hem geschapen heeft “Naar Ons beeld. naar Onze gelijkenis” (Gen. 1:26). Niet meer naar het beeld en gelijkenis van de eerste Adam (Gen. 5:3), maar naar het beeld en gelijkenis van de tweede Adam, de Heere Jezus (Rom. 8:29).

Verwachting, hoop en verlangen

De verwachting van deze toekomstige gebeurtenissen lezen we bij vele bijbelpersonages. We lezen het in de lofzangen van Maria en Zacharias. We lezen daar van verwachting, blijdschap, hoop en verlangen naar gerechtigheid.

Van Jozef van Arimathea lezen we in Lukas 15 dat hij “het koninkrijk van God verwachtte”.

De Heere Jezus leerde het onze Vader waar ook de verwachting van het koninkrijk in zit. We lezen “Uw koninkrijk kome” of “laat Uw koninkrijk komen”. Er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat het hier niet gaat over het komende koninkrijk.

Na de opstanding sprak de Heere Jezus met Zijn discipelen veertig dagen lang over het koninkrijk (Hand. 1:3). Wanneer dit een geestelijk koninkrijk betreft, dan is de vraag van de discipelen in Handelingen 1 vers 6 wel erg hardleers. Ze vroegen namelijk vlak voor de hemelvaart “Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?”. De reactie die Jezus gaf was overigens een volkomen normaal antwoord en niet in de zin van ‘nu hebben jullie al zo’n lange tijd onderwijs gehad van Mij – we hebben 40 dagen gesproken over het koninkrijk – begrijpen jullie het dan nog steeds niet?”. Geen woord van verwijt, vermaning of verdriet vanwege hun ‘onkunde’ betreffende het koninkrijk.

Op de pinksterdag – de uitstorting van de Heilige Geest – sprak Petrus tot een grote groep mannen. Petrus – vervuld met de Heilige Geest – zei het volgende: “Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen” (Hand 3:21). In Handelingen 1 lees je dat de discipelen vragen wanneer de Heere Jezus het koninkrijk aan Israël komt herstellen, in Handelingen 3 lees je dat Petrus zegt, dat de Heere Jezus in de hemel blijft, totdat de tijd van herstel aangebroken is, zoals God – bij monde van de profeten – verkondigd heeft. Dat wil niets anders zeggen, dat bij de de komst van de Heere Jezus het koninkrijk van God voor Israël wordt opgericht. In hetzelfde hoofdstuk lezen we ook over de tijden van verkwikking of verkoeling. Hier wordt – ook door vele andere bijbeluitleggers – het messiaanse vrederijk bedoeld.

Messiaans vrederijk

Met het Messiaanse vrederijk wordt de periode bedoeld dat de Heere Jezus Koning is op de aarde. De Heere Jezus zal bij Zijn wederkomst het herstelplan van de Vader tot voltooiing brengen door de gehele aarde en hemel te reinigen van alle onreinheid- dat wil zeggen van de zonde, maar ook van de geestelijke demonenwereld. De gehele aarde en hemel zal zich onderwerpen aan Zijn gezag en wetten. De Heere Jezus zal Koning worden op aarde – volgens de bijbel een periode van 1000 jaar – waarna Hij het koningschap aan God zelf terug zal geven (1 Cor. 15:28). Dit messiaanse tijdperk begint met orde en herstel. Met oordeel en vonnis (Jes. 2:4). Om het zacht uit te drukken: Zijn komst zal niet voor iedereen aangenaam zijn. We lezen in de bijbel van machtige heersers die de bergen vragen om op hen te vallen en heuvels hen te bedekken (Luk. 23:30). In Jesaja 2:18 lezen we het volgende: “Dan zullen zij de grotten van de rotsen binnen gaan en de holen in de grond, uit angst voor de HEERE en vanwege de glorie van Zijn majesteit, als Hij opstaat om de aarde te verschrikken”. Het is het tijdperk dat alles op aarde zal gaan buigen voor God de Schepper. Het is het tijdperk op aarde dat de satan gebonden wordt (Openb. 20:2). Het is het tijdperk dat alle goddeloosheid verdwijnen zal. Het is het tijdperk dat alle afgoderijen zullen vergaan. Het is de tijd op aarde dat er geen oorlog meer zal zijn (Jes.2:4). Het is het tijdperk dat letterlijk de Wet van Sion uit zal gaan en het woord van de HEERE uit Jeruzalem (Jes. 2). Vele landen zullen zich onderwerpen aan het gezag van de Heere Jezus en luisteren naar Gods Woord.

Het is ook het tijdperk dat de graven geopend worden (1 Cor. 15:23). Het is het tijdperk dat Juda (tweestammen) en Israël (tienstammen) en allen die zich bij hen gevoegd hebben verenigd worden tot één volk voor God (Ez. 37:39 vgl. Matt. 24:31). Zij zijn het die wonen mogen op het land wat beloofd is aan Abraham, Izak en Jakob (Gen. 17:7). Dat beloofde land vormt Gods koninkrijk. Want dat is het land dat de HEERE uitgekozen heeft waar Hij wil wonen bij Zijn volk (Psalm 132:14). De landen er omheen zullen elk jaar naar Jeruzalem optrekken (Zach.14:16).

Aan het einde van het messiaanse tijdperk zal er nog een laatste oorlog voorbereid worden door de Gog en Magog die in Ezechiël 38 genoemd wordt en in Openbaring 21. Volgens Openbaring vindt dit plaats aan het einde van het vrederijk wanneer de satan voor een korte tijd ontbonden wordt (Open. 20:8).

Daarna zal er nog een oordeel plaatsvinden met een vonnis: de poel van vuur en sulfer. Dan zullen ook de mensen opstaan die niet wedergeboren zijn en vindt er voor de grote witte troon een rechtvaardig eindoordeel plaats (Openb. 20:11), waarbij een deel hun bestemming zal vinden in de poel van vuur en sulfer (de aarde die zich opent). Dat betekent niet eeuwig lichamelijk ondragelijke pijnen en dorst lijden in het hellevuur (God is geen sadist), zoals dat geleerd wordt vanuit de kerk van Rome, maar het betekent de eeuwige dood en totaal afgescheiden van Gods nabijheid, heerlijkheid en het eeuwige leven in Zijn koninkrijk. Het is een vreselijk oordeel om eeuwig gescheiden te worden van de levende God. Dat betekent dus de eeuwige dood, totale vernietiging door vuur en sulfer. Dat is een eigen keus geweest van allen die daar komen. De goddeloze mens roept het oordeel over zichzelf af en krijgt dus wat ze wil. Zoals Adam at van de verboden vrucht en daar straf voor kreeg. Hij wist dat het niet mocht en wat de gevolgen waren. Toch deed hij het wel. Daarop volgde de lichamelijke dood. Wanneer we dus de Heere Jezus niet aannemen, dan volgt de eeuwige dood van ziel en lichaam. Of zoals het in psalm 2 vers 12 staat: “kust de Zoon, opdat Hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer Zijn toorn slechts even ontbrandt. Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen!”. De keus en verantwoordelijkheid ligt voor de volle 100% bij de mens. Na het eindoordeel lezen we in de bijbel over de nieuwe hemel en aarde. De aarde en hemel is gereinigd, is gelouterd. De Heere Jezus zal het koningschap aan God de Vader teruggeven en God zal alles in iedereen zijn. In 1 Korinthe 15 vanaf vers 25 staat: Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. Immers, alle dingen heeft Hij aan Zijn voeten onderworpen. Wanneer Hij echter zegt dat aan Hem alle dingen onderworpen zijn, is het duidelijk dat Hij Die Zelf alles aan Hem onderworpen heeft, hiervan is uitgezonderd. En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn.

Op de vernieuwde aarde wil God wonen bij Zijn volk. In Openbaring 21 staat “Zie, de tent / tabernakel van God is bij de mensen, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn”. Dit is het moment dat God Zijn bruid aanneemt als een volmaakte bruid, die sierlijk gemaakt is voor haar man. Het is Zijn kostbaar eigendom. De schat in de akker.

De profetieën

Waar hebben de profeten – als de mond van God – over geprofeteerd, betreffende het koninkrijk? Hieronder aantal Bijbelteksten.

Op die dag zal Ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal Ik dichtmaken, en wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten, Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af

Amos 9 vers 11

Heel duidelijk lezen we in Amos over herstel van het koninkrijk.

En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël.

Micha 5 vers 2

We geloven allemaal dat Jezus letterlijk geboren is in Bethlehem, in de velden van Efratha. Dat Hij een Heerser zal zijn in Israël is evenzo een Bijbelse waarheid. Want als er staat “in Israël”, dan is dat ook “in Israël”. Net zoals Zijn geboorte ook in Bethlehem-Efratha was.

Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde.

Jeremia 23 vers 5

Verwachting in de Psalmen

Laten de rivieren in de handen klappen, de bergen tezamen vrolijk zingen voor het aangezicht van de HEERE; want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken op billijke wijze oordelen.

Psalm 98 vers 8 en 9

In de herziene Statenvertaling lezen we over “oordelen”, in de statenvertaling lezen we over “richten”. Het Hebreeuwse grondwoord “shaphat” kan op meerdere wijzen vertaald worden. Richten wil zeggen besturen en daarbij hoort ook rechtvaardig oordelen, vonnissen, straffen. Het is de God van Israël voor wie elke knie zich zal moeten buigen.

Hij zal heersen van zee tot zee,van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde. De woestijnbewoners zullen voor Hem neerbukken, Zijn vijanden zullen het stof oplikken.

Psalm 72 vers 8 en 9

Psalm 72 is een profetische psalm van David voor Salomo. Salomo is hierin een schaduwkoning van de Heere Jezus.

Laat Israël zich verblijden in zijn Maker, laten de kinderen van Sion zich verheugen over hun Koning

Psalm 149

In de profetische psalm 149 lezen we hoe Gods kinderen / volk opgeroepen wordt om zich te verheugen, te verblijden over de Koning. We lezen er ook hoe deze Koning de volken rechtvaardig zal straffen. En in het laatste vers van psalm 149 lezen we dat Hij de heerlijkheid zal zijn van al Zijn kinderen.

Laat alles wat adem heeft de HEERE loven. Halleluja!

Psalm 150 vers 6

En in de laatste psalm, psalm 150 lezen we enkel de jubel tot eer en glorie van God die Zijn schepping terug heeft met Zijn schepsel als het kroonjuweel. De mens – die geheel rein is – verheugt zich in God en God verheugt zich in Zijn volk. En dat is het ultieme doel wat God voor ogen heeft. En dat is ook wat Hij beloofd heeft aan Abraham, Izak en Jakob. Het is de hemelse bruiloft: Hij zal kinderen aannemen als Zijn volk en Zijn volk zal Hem tot volk, tot bruid zijn tot in eeuwigheid en zij zal zich nooit meer verontreinigen met de zonde. Dat kan niet meer omdat we Gods beeld en gelijkenis in volmaaktheid zijn geworden door Jezus dood en opstanding.

Ik zal een God voor hen zijn en zíj zullen een volk voor Mij zijn

Ezechiel 37:23 Dan zullen zij zich niet meer verontreinigen met hun stinkgoden en met hun afschuwelijke afgoden en met al hun overtredingen. Ik zal hen verlossen in al hun woongebieden, waar zij gezondigd hebben, en Ik zal hen reinigen. Dan zullen zij een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor hen zijn.

Ezechiel 37: 27 Mijn tabernakel zal bij hen zijn, Ik zal een God voor hen zijn en zíj zullen een volk voor Mij zijn.

Openbaring 21 vers 3: En ik hoorde een luidde stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

Dit heeft de mens door de zonde niet verdiend. Het is enkel goedertierenheid, barmhartigheid, liefde en genade van God. De mens is de doodstraf waardig, maar door onze zonden werd Hij gestraft. In onze plaats ging Jezus de godverlatenheid in aan het kruis. Die kruisiging was het ergste niet voor Hem, maar de verlatenheid door God, dat deed Hem uitroepen: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U mij verlaten!” Jezus stierf aan het kruis zodat God Zijn volk opnieuw aan kon nemen als Zijn volk, als Zijn volmaakte bruid. Het is Gods verlangen om voor eeuwig vrolijk te zijn over Zijn volk (Jes. 65:19). En Zijn volk zal zich eeuwige vreugde hebben in God. Want die God is een God van volkomen Zaligheid (Psalm68:21). HalleluYAH!

Gods zegen en hartelijke groeten, Matthijs

God staat op, Zijn vijanden worden overal verspreid; wie Hem haten, vluchten voor Zijn aangezicht. U verdrijft hen, zoals rook verdreven wordt; zoals was smelt voor vuur komen de goddelozen om voor Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen verblijden zich, zij springen op van vreugde voor Gods aangezicht en zijn van blijdschap vrolijk. Zing voor God, zing psalmen voor Zijn Naam; baan de wegen voor Hem Die door de vlakten rijdt, want HEERE is Zijn Naam; spring op van vreugde voor Zijn aangezicht.

Psalm 68:2 t/m 4