Het eeuwige Verbond van God

Er is in de Bijbel sprake van meerdere verbonden. De bekendste zijn het Verbond met Abraham, het Sinaï verbond en het Nieuwe Verbond. Deze verbonden vormen samen één verbond. Ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Je kunt ze niet scheiden van elkaar. Het is het eeuwige Verbond van God met Zijn volk. Het Nieuwe Verbond maakt het eeuwige Verbond van God compleet, volmaakt.

Bij elke verbondsluiting is er sprake van bloed. In de grondtaal betekent verbond “snijden”. In de bijbel ziet bloed op reinheid, op maagdelijkheid. Het is een Verbond wat niet verbroken mag worden. Bij verbreking lijdt dat tot de dood. Het verbond is een huwelijksacte.

God sloot met Abraham Zijn verbond. God beloofde Abraham een groot nageslacht, maar ook dat Hij voor eeuwig de God van zijn nageslacht zou zijn en dat zijn nageslacht altijd zijn volk zal zijn. Maar God beloofd ook een land, het land waarop Abraham als vreemdeling gewoond heeft. Het land Kanaän zal tot eeuwige bezitting zijn voor Abrahams nageslacht. We kunnen dat lezen in Genesis 17 vers 7 en 8. De belofte/ het verbond is overgegaan op Izak en van Izak naar Jakob. Het nageslacht van Jakob (Israël) komen in de Egypte terecht en moeten daar uiteindelijk zware slavenarbeid verrichten. We lezen in Exodus 2 vers 24 dat God aan Zijn verbond met Abraham, Izak en Jakob dacht. God bracht onder leiding van Mozes het nageslacht van Jakob uit Egypte. Door de schelfzee heen kwamen ze bij de berg Horeb. Bij de berg Horeb sluit God een verbond met Israël. In de kern is dit hetzelfde Verbond als het verbond met Abraham, Izak en Jakob. Alleen wordt hier duidelijk wat Gods wil is. We lezen dat in Exodus 19 vers 5 en 6. De HEERE vraagt aan zijn volk gehoorzaamheid aan zijn stem en het in acht nemen van het Verbond. De belofte is dat Israël Zijn persoonlijk eigendom zal zijn en dat Israël voor de HEERE een priesterlijk en heilig volk zal zijn. Het antwoord van Israël was: “alles wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen!”.

Het volk Israël bracht er eerlijk gezegd weinig van terecht. Het was ook een reden waarom de uittocht generatie het land Kanaan niet binnenkwamen. De Hebreenbrief schrijver vermeld de reden: het was ongeloof. God wil dat we Hem dienen uit geloof. God dienen uit geloof is dan ook niet iets nieuws van het Nieuwe Testament. Zonder geloof is het onmogelijk om God te dienen. Zonder geloof betekenen al onze zogenaamde goede werken niets. Dan is het eigenbelang of eigengerechtigheid en daarmee kunnen we niet voor God bestaan. De basis in het dienen van God is altijd God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Wanneer je dat doet, dan is dat vanuit liefde God dienen in geloof.

Door Salomo’s ontrouw aan Gods Verbond wordt het koninkrijk Israel in tweeën gedeeld. Het rijk valt uiteen in het tweestammenrijk en het tienstammenrijk, respectievelijk het huis van Juda en het huis van Israël.

In Jeremia 3 zegt de HEERE dat Hij het huis van Israël de scheidbrief gegeven heeft. Hiermee zijn zij letterlijk uit het Verbond gegaan. Dit wordt ook duidelijk in Hosea.  De profeet Hosea profeteert tegen de 10 stammen, het huis van Israël. Zij worden Lo-Ruchama en Lo-Ammi genoemd, respectievelijk Niet-Mijn Volk en Zonder-Ontferming.

In het jaar 722 worden de tien stammen – het huis van Israël – verbannen naar Assyrië. Toen de macht afbrokkelde van het Assyrische rijk, worden er in buiten Bijbelse bronnen vermeld dat een groot deel in Europa terecht gekomen is. In de tijd van Jezus en de apostelen waren ze nog bekend en ook waar ze woonden. Het huis van Israël is vermengd onder de heidenvolken en verspreid over de hele aarde en zijn de heidenen gelijk geworden in het doen en laten. Wat voor ons verborgen is, is voor God niet verborgen. Want de profeten spreken over hun terugkeer naar het beloofde land. Om even duidelijkheid te creëren. Het Joodse volk wat nu terugkeert naar Israël, zijn dus niet de tien stammen. Sommige Rabbijnen zijn opzoek naar hen, maar ze zoeken naar mensen die het Jodendom aanhangen. Maar het is juist aannemelijker dat de 10 stammen zich onder christenen bevinden. Echter hoeven wij geen zoekacties te ondernemen naar onze herkomst. Geloof in de Messias van Israël en volg Hem. Als God het nodig vindt, dan zal Hij het in Zijn koninkrijk bekend maken waar we bij horen.

In Hosea staat dat in het laatste der dagen er een bekering komt onder het huis van Israël. Een terugkeer naar de HEERE en Zijn verbond. De enige mogelijkheid om terug te keren naar het Verbond is het bloed van Yeshua. Het bloed van Yeshua is het teken van het Nieuwe Verbond. Zijn bloed reinigt van alle zonde en schuld. Zijn bloed is eenmalig gegeven op Golgotha. Het is een eenmalig offer, maar wel van eeuwigheidswaarde. Wanneer we uit genade ons aan Hem overgeven hebben dan zijn we wedergeboren door de Heilige Geest. We ontvangen de Heilige Geest in ons. De Heilige Geest is het die in de Waarheid van God leidt en onderwijst. In Jeremia 31 vers 31 staat dat het Nieuwe Verbond gesloten wordt met het huis van Juda en het huis van Israël. Het eeuwige verbond is dus enkel voor Israël. God sluit geen verbond met heidenen. De heidenen mogen zich wel voegen bij Israël door het geloof en zo deel krijgen aan het Verbond. Door het geloof wordt een heiden dus Israël. Een heiden is dan geen heiden meer, maar maakt deel uit van de kudde Israël, dat is de gemeente van God, het Israëls Gods, het Lichaam van de Messias. Het kenmerkende van het Nieuwe Verbond is dat de Wet van de HEERE in het hart geschreven wordt. De Wet komt niet zoals bij Mozes in twee stenen tafels tot ons, maar wordt van binnenuit in ons hart gegrift. Dat is het werk van de Heilige Geest die we ontvangen. We moeten ons dus niet meer laten leiden door ons vlees. Het vlees werkt alleen maar tegen God, maar wanneer onze geest vernieuwd is, wanneer ons hart, ons innerlijk vernieuwd is, dan willen we doen wat God van ons wil. Dat betekent niet dat dit geen strijd oplevert met het vlees. Maar het vlees hebben we te doden door het nieuwe leven te leven wat uit God geboren is. Leef uit Yeshua. Verlies Hem nooit uit het oog, ook al wordt u door aanvechtingen terneergedrukt. Wanneer u  in zonde valt, belijdt Hem uw zonde (en in het geval ook tegen wie u gezondigd hebt) en geloof dan ook dat ze vergeven zijn en leef weer opnieuw door Yeshua. Put dagelijks kracht uit Zijn opstanding. Probeer het onderscheid te zien tussen vlees en geest. Het zal u helpen het vlees dagelijks te doden.

Wanneer u zegt, dat uw zonden vergeven zijn door het bloed van Yeshua, dan betekent dat meer dan dat. Het betekent dat u deel krijgt aan het eeuwige Verbond van God met Zijn volk Israël. En de inhoud van dat verbond is: God wil uw God zijn en u bent Zijn volk en u bent mede-erfgenaam geworden van de landbelofte aan Abraham. Uw toekomst is niet ergens in een onbekende hemel wat onze voorstelling te boven gaat, maar de HEERE maakt in Zijn woord bekend dat Hij op de (ver)nieuw(d)e aarde en hemel zal wonen bij Zijn volk. Hij zal Zijn bruid – die gewassen zijn in het bloed van het Lam – aannemen als Zijn volk. En dat is de grote bruiloft van het Lam. En ja, dat gaat zeker onze voorstelling te boven. HalleluYAH, prijs Zijn naam!