Het concilie van Nicea: de geboorte van een nieuwe godsdienst.

Van alle kanten kwam de afgelopen tijd het concilie van Nicea op mij af. Een concilie wat ik ooit eens als iets positiefs zag, want daar waren mooie geloofsbelijdenissen opgesteld en werd de canon van de Bijbel vastgesteld. Ik zag het als een werk van God. Maar wat blijkt nu? Het was een afrekenen met Gods heilig Verbond. De Joden en de volgelingen van Jezus/Yeshua (Natsarim genoemd) werden vervolgd omdat ze trouw bleven aan Gods verbond. De eerste gemeenten die ontstonden door het zendingswerk van de apostelen gingen niet de zondag vieren, maar bleven de zaterdag als rustdag vieren. Paulus vermaand hen zelfs in Colossenzen 2 vers 16, om trouw te blijven aan Gods verbond. Het Verbond van God welke vernieuwd is door Yeshua’s bloedstorting.

Een uitspraak in het reformatorisch dagblad (05-10-2019) van dr. M. Van Campen had mijn aandacht afgelopen week. Daar stond de volgende uitspraak van Van Campen: Het besluit van de kerkvergadering van Nicea (in het jaar 325) om van de sabbat naar de zondag te gaan, is in lijn met de Bijbel. 

Binnen een week van het stuk van Van Campen las ik op CIP.nl van Henk Binnendijk het volgende: Rond het jaar 400 ging het goed met de kerk en met Israël ging het moeizaam. Keizer Constantijn heeft toen besloten om alles wat aan Israël en de Joden herinnert weg te doen. De sabbat werd vervangen door de zondag, een dag die vernoemd is naar de zonnegod.

Twee citaten die beiden bevestigen dat de rustdag veranderd is op het concilie van Nicea. Dr. M van Campen zegt dat dit in de lijn van de bijbel is en Henk Binnendijk brengt het juist in verband met antisemitisme. Wat is nu de waarheid en wat is nu in lijn met de Bijbel?

De kerkgeschiedenis die mij geleerd is als kind verbergt een hoop feiten. Ook wordt het rooskleuriger voorgesteld dan het in werkelijkheid was. Het wordt tijd om het dekzeil te verwijderen van deze grote bedriegerij.

De grote kerkvergadering, het Concilie van Nicea was niets anders dan een uitwissen van Gods Verbond en de profeten. Het Verbond van God werd zodanig aangepast, dat ook de gelovigen uit de heidenen gedwongen werden om niet meer de Sabbat en de feestdagen van de HEERE te vieren. Zelfs de Naam van de Messias werd omgedoopt tot “Jezus Christus” i.p.v. zijn Hebreeuwse naam Yeshua HaMaschiach. Het Joodse volk werd diep grondig gehaat en daarom werd er een nieuwe religie gevormd in Nicea. Een nieuwe religie waar ook de bijbel bij gebruikt werd, alleen werd de Bijbelse leer volledig vervangen door een nieuwe leer, nieuwe interpretaties, een nieuwe rustdag, nieuwe feestdagen en nog veel meer. Er werd eigenlijk ook een nieuwe Messias gepresenteerd, waarvan de Paus de plaatsvervanger is (één van zijn titels). Het hele heilsplan van God werd compleet verdoezeld.

Daarnaast werden er ook vervloekingen uitgesproken over degenen die weer terug keerden naar het Verbond van God . Ik citeer uit het credo van keizer Constantijn:

Als ik daarna zal willen ontkennen en terugkeren naar joods bijgeloof, of zal worden gevonden eten met joden, of feesten met hen, of in het geheim converseren en veroordelen van de christelijke religie in plaats van ze openlijk te verwarren en vergeefs hun ijdel geloof, laat dan het beven van Kaïn en de melaatsheid van Gehazi aan mij kleven, evenals de wettelijke straffen waaraan ik mezelf aansprakelijk verklaar. En moge ik een anathema zijn in de toekomende wereld, en moge mijn ziel worden neergezet met Satan en de duivels. ” Stefano Assemani, Acta Sanctorium Martyrum Orientalium te Occidentalium, Vol. 1, Rome 1748, pagina 105 .33

Anathema staat voor een vervloekte.

Had het gewone volk – zoals ik en u – hier enige inspraak in? Nee. Deze nieuwe religie is het volk opgelegd en de vervloekingen ook. De heidense zonverering (satandienst) – de baaldienst – werd zodanig vermengd met de zuivere Bijbelse instellingen, dat je met recht kunt spreken dat de wolf zich vermomd heeft als een schaap. Miljarden mensen zijn op het verkeerde spoor gezet de afgelopen 1700 jaar.

Het meeste onbegrip heb ik voor voorgangers die kennis van deze geschiedenis hebben (en ja die zijn er). Ze noemen zichzelf herder en leraar, maar blijven toch volharden in deze dwalingen en gaan het volk hierin voor en onderwijzen hen hier ook in. En dan vooral onderwijzen dat bijvoorbeeld de zondag al vorm kreeg onder de apostelen en Bijbelteksten verdraaien en uitleggen wat dan in het zondag-rustdag straatje past. Maar geloof het niet. Gods verbond stond gegrift in de twee stenen tafels door Zijn vinger. Deze gravering door Gods vinger wijst op de eeuwigheidsduur ervan. Geen mens die het kan uitwissen of veranderen. Echter kan de mens het wel verbreken. Dit verbreken noemt Gods woord hoererij. De kerk van Rome wordt daarom in de bijbel de hoer van Babylon genoemd. En alle kerkgenootschappen die vasthouden aan de zondag, feestdagen etc. blijven een dochter van deze hoer en erkennen daarmee de Roomse kerk als autoriteit. Yeshua roept ons op om deze leugengeest van Babylon te verbreken. Overdenk ook eens de woorden van Yeshua in Mattheus 5. Wat heeft ons dat te zeggen?

17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.18 Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. 19 Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen.

De kerk van de Reformatie heeft veel ontdaan van de roomse leringen, maar de vervanging – de antisemitische roomse geest – bleef tot op de dag vandaag en hiermee wordt de autoriteit van Rome boven het Woord van God gesteld. Ook al zijn zij het op veel punten niet eens met hun leer.

Deze ontdekking van verdraaiing vind ik best heftig en ik heb er naar het vlees nog steeds strijd mee. Wat het vlees betreft sta ik net als ieder ander mens schuldig tegenover God en ben ik geneigd tot zonde. Ik veroordeel daarom ook helemaal niemand. Ik stel een geschiedenisfeit ter sprake wat nooit herroepen of verbroken is op een synode van een kerkverband. U kunt hier zelf ook onderzoek naar deze gebeurtenissen doen. In het Nederlands is hier overigens weinig over beschikbaar. Onlangs heeft voorganger Jack van der Tang van de sabbatsgemeente Shamar in Den Haag een aantal lezingen over de Nieuwe Maan gehouden waar al deze zaken ter sprake komen. Hieronder vindt u de linken naar deze lezingen.

Laten we niet te simpel van God denken. Gods is soeverein en Hij bepaald hoe Hij gediend wil worden. God past zich niet aan aan onze visie. Zijn geboden willen doen heeft dan ook niets met wetticisme te maken. Het is het licht tegenover de duisternis. Vermeng dit niet met elkaar. Wetticisme is wanneer je door het doen van Gods geboden gerechtvaardigd wil worden. Onze rechtvaardigheid is niet in ons, maar voor 100% in Yeshua HaMashiach. Wanneer we door de Heilige Geest wedergeboren zijn dan wordt het vernieuwde Verbond door Zijn bloedstorting geschreven in onze harten. Heeft u ook het verlangen om God en God alleen te dienen? Overweeg deze zaken en breng het in gebed. Voorgangers die dit stuk lezen wil ik bij deze oproepen om op te staan voor de onvervalste waarheid van Gods Woord. Laat vleselijke overwegingen varen en wees niet bang voor de mensen, want wie Zijn verbond in acht neemt zal gezegend worden door onze hemelse Vader. Zijn eer moet altijd voorop staan. Wie de mensen/gewoonten/tradities liever heeft dan Hem, is Hem niet waardig, zei Yeshua, Laat Zijn liefde voor u – door de totstandkoming van het Nieuwe Verbond – uw motivatie zijn. Als er verbreking is, is er vergeving en genezing door Zijn bloed.

Shalom en zegen.

Lezing 1 “De Nieuwe Maan” door Jack van der Tang
Lezing 2 “De Nieuwe Maan” door Jack van der Tang

Lezing 3 “De Nieuwe Maan” door Jack van der Tang