Er is een nieuwe Man opgestaan uit de dood voor Israël.

Jezus (Griekse naam) / Yeshua (Hebreeuwse naam) heeft zich bekend gemaakt als de goede Herder van Israël. Maar Hij is ook het Lam voor Israël.

Dat kan omdat Zijn Naam Immanuw’el is: God met ons. Hij werd geboren uit een maagd (Jesaja 9), Hij was naar het vlees een Israëliet uit de stam van Juda en daarmee vereenzelvigde Yeshua HaMassiach – Immanuel – zich met Zijn volk. God werd een van hen. De Herder werd Zelf een Lam, een volmaakt Lam zonder enig gebrek om Zichzelf te offeren voor de zonden van Zijn volk. Door Zijn bloedstorting kwam ook het Nieuwe Verbond tot stand. Door het nieuwe verbond kan de Herder van Israël zich weer opnieuw ontfermen over de verloren zoon, Efraim, Lo-Ruchama, de 10 stammen van Israël. De 10 stammen van Israël is de bruid die (net als de 2 stammen) gehoereerd heeft met afgoden en zijn daarom weggestuurd zijn uit het verbond. Door te sterven als eerste Man en op te staan als een nieuwe Man van de bruid kon Hij de 10 stammen van Israël weer aannemen. Het nieuwe verbond kwam doordat Hij Zijn leven gaf en weer op stond uit de dood. En daardoor is er een oude Man (mens) gestorven en is er een nieuwe Man (mens) opgestaan. Voor het huis van Israël in de eerste plaats, maar niet minder voor het huis van Juda. Het huis van Israël (10 stammen) is weggestuurd als een vrouw die overspel gedaan heeft, vanwege herhaaldelijke trouwbreuk aan het Sinaï verbond. Het huis van Juda is nooit weggestuurd door God de Vader (ondanks ook hun ontrouw) en (als ze Yeshua nog niet hebben aangenomen als de Messias) zijn zij nog steeds onder het oude verbond. Toch heeft ook Juda door Zijn sterven en opstanding deze nieuwe Man nodig, omdat de oude / eerste Man gestorven is en de weg naar volmaaktheid alleen door het bloed van het Pesachlam te krijgen is. Maar door Zijn bloedstorting is er een nieuwe en een levende weg terug naar God de Vader voor de 10 stammen. Het is ook zoals de Hebreeenbrief schrijver het verwoord: “Daarna sprak Hij: Zie, Ik kom om Uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede ‭daarvoor in de plaats te zetten”.‬

Onze broeders – het joodse volk – hebben mede dankzij de kerk van Rome een aversie gekregen tegen Jezus. Velen dachten dat de joden zich moesten bekeren tot het christendom van de grondlegger keizer Constantijn en de kerk van Rome. Het gevolg was vervolgingen van negeren tot afschuwelijke moordpartijen.
Het is de schuld van de kerk dat het Joodse volk nog niet deelt in de volmaaktheid van het nieuwe verbond. Er is hen een nieuwe religie opgedrongen. En vandaag de dag sluit de kerk hen nog steeds uit in (bedekte) vormen als ‘wij zijn in de plek van Israël gekomen’ of ‘Israël is het aardse volk van God en wij het hemelse volk’. De joden moeten naar de kerk toekomen denken nog steeds veel mensen. Alsof naar de kerk komen hetzelfde is als naar Yeshua gaan. Deze leer hebben de apostelen nooit gebracht. Ook hebben ze nooit het doel gehad joden van hun jood-zijn te beroven. Ze waren zelf ook joods. Maar zij hebben laten zien dat het nieuwe verbond van Jeremia 31 gekomen is door het bloed van de Gekruisigde. Dat was hun Evangelie. Het nieuwe verbond is nu nog geestelijk (en strijd met ons vlees), maar bij de opstanding uit de doden zal ook ons vlees, ons lichaam vrij van zonde zijn door het nieuwe verbond. We zij één geworden met Zijn sterven en opstanding, waar ook de doop een beeld van is. Het is onvoorstelbaar maar we zullen Yeshua gelijk zijn. Onberispelijk zullen we net als Yeshua wandelen in Gods geboden, bepalingen en inzettingen. En dat alleen door het volbrachte werk van Yeshua HaMassiach. Vrijgemaakt van zonde en satan.

1 Johannes 2:2,3
En Hij is een ‭verzoening‭ voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor ‭de‭ ‭zonden‭ der gehele wereld.‭ ‬‬‬‬‬‬‬
En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.‭ ‬

1 Johannes 4:9, 10
Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de ‭wereld‭, opdat wij zouden leven door Hem.‭ ‬‬‬
Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft ‭tot‭ een verzoening voor onze zonden.‭ ‬‬‬