De vermenging van Gods rustdag met Baäl

Het is mijn bedoeling om te laten zien dat er al vroeg in de kerkgeschiedenis heidense elementen de kerk zijn binnengekomen. Door duistere machten is Gods heilige rustdag – de zevende dag – verplaatst naar de eerste dag van week, de zondag. Gods rustdag is vermengd met de van oorsprong de dag van de zon aanbidding. Dit is een bewuste actie geweest van geestelijken in de vroege kerk. Het is een aanslag geweest op Gods geboden. Persoonlijk kunnen we keuzes maken om terug te gaan. Verwacht deze keuze niet van een kerkelijk instituut, want deze hebben hebben hun leer vast gekaderd waar niet van afgeweken kan worden.

Jarenlang heb ik gedacht dat de zondag als rustdag gehouden moest worden omdat dit de opstanding dag van Yeshua was. Het was de dag des Heeren en de dag dat Yeshua aan Johannes verscheen op Patmos. Die gedachte vervormde later in “het niet uit maakt op welke dag je rust”, want het gaat om de bedoeling van de wet: een stopdag. De Shabbat was voor de Joden en ik was vrij van de wet door het volbrachte werk van Jezus. Wat vond ik het moeilijk te bevatten om te zien dat Gods rustdag nooit verplaatst is. Er is geen enkele tekst in de Bijbel waaruit we kunnen stellen dat de rustdag veranderd is of afgeschaft. Alle argumenten die men denkt te zien in de Bijbel zijn aannames of het gaat niet eens over de rustdag.

Bij deze studie heb ik verschillende bronnen van deskundige historici gelezen, waarvan ik enkele hier citeer, die duidelijk maken dat de zondagsviering heidens is.  Het is dus niet uit de duim gezogen. Ik hoop hiermee dat u de zaterdag zal gaan respecteren en vieren als Gods rustdag en feestdag. 

In de eerste eeuwen waren er al heidenen die overgingen naar het christendom. Zij bekeerden zich tot het christendom, maar zij zworen hun tradities niet af en ze bleven het gebruiken in de christelijke godsdienst. Maar toch is dat niet de hoofdreden geweest waarom alle kerken nu de zondag als rustdag heeft. Het is een erfenis van de kerk van Rome.

Keizer Constantijn heeft deze verandering doorgevoerd samen met de bisschop van Rome. Waarom? De bedoeling was om eenheid in zijn koninkrijk te brengen. Constantijn erkende twee sterke religies in zijn rijk: het Mithraïsme (Baäl) en het christendom. Mithraisme: de aanbidding van de zon (lucifer/satan). Christendom: aanbidding van de HEERE. Constantijn wilde zijn rijk weer sterk maken na zeer roerige tijden en na 10-jarige vervolging van de christenen. En om een sterk rijk te hebben moet je eenheid hebben in je rijk. Daarom was het zijn bedoeling om deze twee godsdiensten te vermengen tot één godsdienst. Zo liet hij bijvoorbeeld gebeden maken die het leger op zondag bij het opkomen van de zon en in de richting van de zon moesten opzeggen. En die gebeden waren zo geschreven dat zowel een zonaanbidder als een christen het kon bidden. Een christen zag er de Zon der gerechtigheid in, het Licht der wereld, Jezus. Een zonaanbidder zag er Mithra in (Baal/Dagon). Constantijn heeft zich hierbij laten adviseren door de bisschop/paus van Rome, om iedereen tot één keizerlijke kerk te maken. Ons wordt verteld in de geschiedenisboekjes dat Constantijn een christen was, maar dat is niet waar. Het was schijn. De gehele familie van Constantijn hingen het Mithraïsme aan en zijn grote missie was om het Mithraïsme en het christendom te verenigen. Zijn grote vriend Eusebius verklaart een hele hoop in zijn verklaring over psalm 91. Hij schrijft daar het volgende: “Alle dingen die werden voorgeschreven voor de Sabbat, wij hebben ze overgebracht naar de dag van de Heer, als meer gezaghebbend en hoger gewaardeerd en meer in rang en eerbaarder dan de Joodse Sabbat. In feite is het op deze dag van de schepping van de wereld dat God zei: ‘Laat er licht zijn en er was licht.’ Het is ook op deze dag dat de Zon van Gerechtigheid is opgestaan ​​voor onze zielen”. 

Hieronder citeer ik een aantal historici die over deze vermenging schrijven:

“Deze [zondagswet] wetgeving van Constantijn had waarschijnlijk geen relatie met het christendom. Dat de keizer, in zijn hoedanigheid van Pontifix Maximus, alleen de dag van de zon toevoegde, waarvan de aanbidding toen stevig verankerd was in het Romeinse rijk, tot de andere gedenkdagen van de heilige kalender. “ Hutton Webster, Rest Days, pp.122-123. [Webster was een Amerikaanse antropoloog en historicus] .

“De [katholieke] kerk heeft van de zondag een heilige dag gemaakt, grotendeels omdat het een wekelijkse zonnefestival was; want het was een definitief christelijk besluit [in Rome] om de heidense feesten over te nemen die door de traditie geliefd waren bij de mensen, en om het een christelijke betekenis te geven. “Arthur Weigall, The Paganism in Our Christianity,1928, blz. 145. [Dr. AE Weigall (1880-1937) was een hooggeplaatste Britse egyptoloog in de Egyptische regering.]

“Dit [zondag decreet van 321 na Christus] is de vader van de zondagswet waardoor het een dag van rust en bevrijding van arbeid werd.Vanaf die tijd tot heden zijn er decreten geweest over de viering van de zondag die de  Europese en Amerikaanse kerk diepgaand hebben beïnvloed Toen de kerk een deel van de staat werd onder de christelijke keizers, werd de zondagse naleving afgedwongen door burgerlijke statuten, en later toen het rijk voorbij was, werd de kerk in de handen van het pausdom afgedwongen door kerkelijke en ook door burgerlijke wetten. .”Walter Woodburn Ryde, paganisme tegen het christendom in het Romeinse rijk, 1946, p. 261. [Ryde was een professor in de oudheid aan verschillende Amerikaanse universiteiten.]

“De joodse, de samaritaanse, evenals de christelijke aanbidding, moesten worden samengesmolten tot een groot systeem, waarvan de zon het centrale doel van aanbidding zou zijn.” Henry Hart Milman, The History of Christianity, Book 2, hfst. (deel 22, blz. 175). [Dr. Milman (1791-1868) was een belangrijke historicus van Engeland en decaan van de St. Paul’s Cathedral in Londen.]

En zo maakte Constantijn Constantinopel tot “Stad van de Zon”. En wat er daarna gebeurde is eigenlijk met geen pen te beschrijven. De ene zondags wet na de andere werd er uitgevaardigd. De zondag heiliging wet had vervolging tot gevolg over allen die niet in het spoor van de kerk ging. Duizenden en duizenden werden er  voor vervolgt en afgeslacht. Alleen maar omdat zij God alleen wilden dienen en niet de keizer en de paus.

De roomse kerk heeft letterlijk Gods Wet aangepast en staat daarom gelijk aan met de hoer van Babylon uit Openbaringen. De Baalpriesters uit Babylon tonen veel overeenkomsten met de priesters uit de RKK. Jezus zegt in Openbaringen dat we ons los moeten maken van Babylon. Babylon omvat meer dan religieuze hoererij, maar dat laten we nu rusten. Wanneer uw motto is: “Ik en mijn huis, wij zullen de HEERE dienen”, dan horen daar moeilijke keuzes bij. Is dat fan wettisch of eigengerechtigheid? Laat duidelijk zijn dat God dienen niet om verdienen gaat. God wil gediend worden uit liefde en niet uit religieuze motieven als “ik moet”. Laat Zijn liefde voor jou de drijfveer zijn om uit liefde je los te maken met Baäl praktijken.