De Schat in de Akker

Het Koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat, in de akker verborgen, die iemand vond en verborg; en van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft, en koopt die akker.

Mattheus 13 vers 44

In deze studie wil ik graag uitleggen wat de schat in de akker is. Het koninkrijk der hemelen is hetzelfde als het koninkrijk van God. Alleen in het Mattheus evangelie lees je over het koninkrijk der hemelen, vanwege joodse lezers die de naam van God niet willen uitspreken. Er is dus geen verschil met het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God is een hemels koninkrijk.

De akker is het beeld van de wereld. In een paar verzen voor deze gelijkenis geeft Jezus aan dat de akker de wereld is. Daar kan dus geen misverstand over zijn. Met de wereld worden alle naties of koninkrijken op de aarde bedoeld. Maar wie of wat is dan de schat? Waarom had een mens daar alles voor over?

De gelijkenis maakt heel duidelijk dat het koninkrijk der hemelen gelijk is aan de schat. De schat is het hemels koninkrijk, maar wat is een koninkrijk zonder mensen? Helemaal niets. De schat is het volk Israël, de gemeente van God. Dat zijn gelovige mensen bestaande uit Joden en ‘heidenen’. Dat zijn bijvoorbeeld Abraham, Izak en Jakob, maar ook Ruth, Rachab, Zacharias en Simeon bij de tempel. Dat waren geen zondeloze mensen, maar zij waren wel mensen die God geloofden. Hoewel dat ook gepaard kon gaan met ongeloof, hadden zij wel allemaal de verwachting van de zaligheid, het koninkrijk der hemelen.

De schat is dus een koninkrijk met mensen. In die wereld is de schat het koninkrijk van het Licht, van God. Het is verborgen in gelovige mensen. Dat is voor de wereld die niets met God en zijn geboden iets te maken willen hebben, een grote ergernis.

Maar wie is dan de persoon die alles verkocht om die schat in bezit te krijgen? Het is niemand anders dan de Heere Jezus zelf. Het is de Heere Jezus die door God gezonden is om de schat terug te krijgen die God kwijtgeraakt is door de zonde.

Toen de Heere Jezus aan Zijn bediening op aarde begon werd Hij verzocht door de satan. Satan is de overste van de in duisternis verzonken wereld. Satan had doordat de mens in het paradijs naar hem geluisterd had de macht gekregen. Wat was de mens zwak in het paradijs toen hij verzocht werd door de satan. Maar wat was Jezus sterk in de woestijn toen Hij verzocht werd door de satan. Aan Jezus werden alle koninkrijken van de aarde voorgesteld. Hij zou alles krijgen van satan wanneer Hij een knieval zou maken.

Maar Jezus had de schat op het oog. Hij gaf alles op en verkocht Zijn rijkdom om de schat terug te krijgen voor God. In de brief van Paulus aan Korinthe lezen we, dat Jezus om ons arm is geworden. Hij heeft Zijn hemelse heerlijkheid afgelegd, om de mensheid te redden uit de macht van de wereld. Hoewel de letterlijke nazaten van Jacob bestemd zijn voor de zaligheid vanwege de uitverkiezing, heeft het merendeel van Jacobs nazaat Hem niet aangenomen als de Messias. Dat lezen we in Johannes 1. We lezen daar ook dat een ieder die uit God geboren is, een kind van God is. In het Oude Testament is de wedergeboorte de besnijdenis van het hart. Wedergeboorte is het enige paspoort wat de toegang geeft tot Gods koninkrijk. Wanneer we kinderen van God zijn, dan zijn we Zijn volk, Zijn gemeente. En dan zijn we ook bestemd om eeuwig te mogen leven in Gods koninkrijk die we hier ook letterlijk op aarde verwachten. Dan mogen we dezelfde verwachting hebben als Abraham, Izak en Jacob. Maar ook van de profeten, Zacharias, Simeon en Paulus. Gods koninkrijk is nu nog onzichtbaar voor de wereld, maar wanneer Jezus terugkeert op aarde, zal wat verborgen is openbaar worden wie Gods volk is.

u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot Zijn eigendom maakte”.

1 Petrus 2 vers 9

Doordat Jezus Zijn leven gaf aan het kruis, kan de mens weer terugkomen in Gods huisgezin. Wanneer we onze zonden belijden en vergeving vragen door het bloed van het Lam, dan ontvangen we vergeving en Zijn we Gods eigendom. Dan zijn we in de Heere Jezus een heilig volk.

En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.


Openbaringen 5 vers 9

Alleen door het bloed van de Heere Jezus ben je gekocht. Dan ben je vrijgekocht van het rijk van de duisternis en gezet in het rijk van het Licht. En dat Licht is Gods koninkrijk, de schat in de akker.

Door Zijn bloedoffer heeft de Heere Jezus alle macht in de hemel en op aarde gekregen. Hij is volmaakt en Hij geeft eeuwig leven. De Zaligheid – Gods koninkrijk – kunnen we alleen binnengaan door Zijn volmaakte offer te aanvaarden. Hier op aarde is het nog een geestelijk bezit in de Heere Jezus, maar waar we in geloven, zullen we gaan zien. Dan zeggen we met Jacob “Op Uw zaligheid wacht ik HEERE”. Met deze verwachting is Jacob gestorven. Zijn graf is in het huidige land Israel in Hebron. Maar Jacob is gestorven met de verwachting dat hij zal opstaan uit de dood en de zaligheid te mogen aanschouwen. Ook voor Jacob gaf Jezus Zijn leven, omdat Jacob Gods zaligheid verwachtte. Hij geloofde in de belofte en die belofte is tot vervulling gekomen in de Heere Jezus en zal ontvangen worden bij Zijn wederkomst. De Heere Jezus deed dit alles uit Liefde voor de Vader, omdat de Vader Zijn schepping, Zijn schepsel liefhad. We gunnen satan ons leven niet. Daarom zijn we uit genade gered uit het rijk van de dood. We willen leven als kinderen van de Vader tot Zijn eer en glorie. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen!

Hartelijke groet, Matthijs