De Mensenzoon

Onze eerste roeping is om naar Gods beeld te wandelen.(Gen.1:26) Dit is mislukt door de zondeval. Alles in ons verzet zich van uit nature tegen God door de zonden.(Ps.14:3) Wie heeft verzonnen hoe wij eruit zien? Wie heeft verzonnen dat we oren, ogen en een neus hebben? God heeft dit verzonnen omdat we geschapen zijn naar Zijn Beeld en gelijkenis, om te heersen over de vogels en de dieren. Wij, schepsels van God, zouden op God moeten lijken, om een heerlijke geur te zijn voor God. We lijken uiterlijk ook op God, maar we zijn geen God, integendeel, we zijn gevallen schepselen. God schiep naast de man, een vrouw, omdat Hij zag dat een man niet compleet was. Dit laat zien dat God man en vrouw geschapen heeft om samen één mens te zijn.(Gen.2:24) Het huwelijk is één van Gods parels en pronkstukken hoe Hij het bedoeld had. De man en de vrouw samen zijn een afspiegeling van wie God daadwerkelijk is. Het is afschuwelijk voor God om te zien dat mannen bij mannen slapen en vrouwen bij vrouwen. Daarom is homoseksualiteit één van de grootste zonden. Het is één van de tekenen dat de mensheid heel ver van God verwijderd is.

Doordat de eerste mensen in zonden gevallen zijn, is Gods schepping onder de zonde gekomen.(Gen.3:6) Door de zonden is er een schuld ontstaan tussen God en de mens. Eén van deze voorbeelden is de schaamte om naakt rond te lopen. Hoe weten we dat we naakt zijn? Het is een bewustwording van zonden die elk mens heeft door de zonden. Hoe vaak doen we ons van buiten beter voor als van binnen? We bedenken de meest slechte dingen, terwijl we net doen alsof we rechtvaardige mensen zijn. We schamen ons om over Jezus te praten op ons werk. Dit laat zien hoe ver we gevallen zijn. Elk woord over Jezus doet ons in de spiegel kijken en dit willen wij als zondige mensen helemaal niet. We hebben iets te verbergen en daardoor verloochenen we Jezus dagelijks.(Gen.3:9-11) Ook de aarde is onder de zonde gekomen. Dagelijks zien we de grootste gebouwen, kantoren, kathedralen en nog veel meer bouwwerken van mensen. Gods schepping is duidelijk vernield door de zondeval van de mens. Wat de mensheid mooi vindt, is afschuwelijk voor God.

God is genadig en heeft een plan. Hij beloofd Iemand Die de zonden(satan) gaat verslaan.(Gen.3:15) Is Hij Diegene op wie wij zouden moeten lijken? Is de beloofde van God, Diegene waardoor wij een mond, handen en benen hebben? Is Hij Diegene waardoor wij mensen zijn?(Joh.1:3) Abraham, Mozes, David en alle profeten zagen uit naar de tijd dat Hij geopenbaard zou worden in deze zondige wereld. Hij Die gezonden is om af te rekenen met de zonden en om de dood te overwinnen. God gaf Zijn Zoon aan de wereld zodat we in levende lijve kunnen aanschouwen hoe we eigenlijk hadden moeten zijn. ‘Het Woord is vlees geworden…’

Daniël ontmoet Iemand als een mensenzoon. Hij ziet in levende lijve naar welk Beeld Hij geschapen is. Hij krijgt visoenen over koninkrijken. Hij krijgt ook een profetie dat de Messias, de Gezalfde, de Mensenzoon zal gaan sterven, niet voor Zichzelf, maar voor Zijn volk.(Dan.9:26) Ondanks zijn komst gaan de koninkrijken van de wereld gewoon door. Eerst de uiterlijke koninkrijken in de vorm van het  Medo-Perzische rijk, het Griekse rijk, het Romeinse rijk en vervolgens het laatste rijk. Dit laatste rijk zal overgaan van het Romeinse rijk tot een rijk wat lijkt op een spiritueel rijk, maar nog erger is als al de rijken ervoor. Het is de gevallen kerk die miljoenen slachtoffers heeft gemaakt door religie en leugens. Dit rijk wordt ook wel Babylon genoemd. Niet geheel toevallig zit Daniël ten tijde van de ontmoeting met de Mensenzoon in de Babylonische ballingschap. Hij ziet visoenen waar hij helemaal van ondersteboven is. Het laatste rijk zal het ergste rijk zijn. Dit gaat gelijk op met de komst van Gods Gezalfde. Het Koninkrijk van God is geplant en het antichristelijke koninkrijk breekt door. Alsof alles alleen maar erger is geworden sinds dat de Zoon des mensen geopenbaard is op deze zondige wereld.

Zoals beloofd is de Mensenzoon gekomen. Geboren, opgegroeid en dezelfde beproevingen gehad als alle mensen. Hij door wie wij geschapen zijn, was gekomen in deze wereld. De wereld die in zonden is gevallen en een arena was van slechtheid. Hij kwam en versloeg door Zijn overgave aan God alle demonen, krachten en als laatste overwon Hij de dood. Hij, de perfectie van God, kwam in de wereld en de wereld heeft Hem niet aangenomen. Ze hebben Hem gekruisigd en bespot. Hij kwam niet als de Messias Die met harde hand op zou treden, nee, Hij kwam als de Mens die wij hadden moeten zijn. Hij heeft onze straf gedragen.(Jes.53:5-6) Wat wij door de zonden niet kunnen, heeft Hij gedaan. God Zelf is op zoek gegaan naar Zijn kinderen, door Zelf een mens te worden. Hij heeft de gedaante van het vlees aangenomen om gehoorzaam te zijn tot in de dood. Zijn geloof en vertrouwen in God heeft Hem op doen laten staan uit de doden. Hij is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God.(Fil.2:7-8)

Gods plan is om ons zondige mensen terug in Zijn aanwezigheid te brengen. Hier is Hij Zelf voor naar de aarde gekomen. ‘Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God’.(1.Joh.4:2) Nadat de Heere Jezus opgevaren is naar de hemel, heeft Hij Zijn Geest uitgestort. Een ieder die gelooft ontvangt Zijn Geest. Zijn Geest ontvangen is een nieuw innerlijk ontvangen, een innerlijk dat op God gericht is. Deze Geest is gericht op de Zoon des mensen en niet meer op het vlees. Er is geen tussenweg meer, het is of in het vlees of in de Geest. Of een kind van God of geen kind van God. Zoals een vader zijn kind opvoed, zo voed God ons op door Zijn Geest. Hij wil dat we volledig op Hem vertrouwen. Hij wil de volledige besturing over ons leven. Hij wil dat we net als Jezus ons hele leven overgeven aan Hem. Jezus volgen is vertrouwen op God in alle omstandigheden van het leven. Dit zou onze dagelijkse onderwijzing moeten zijn. Groeien in geloof en vertrouwen op God. Een innige relatie opbouwen in gehoorzaamheid en vertrouwen dat is waar wij in Christus Jezus toe geroepen zijn.

Als je naar deze wereld kijkt lijkt het erop dat de duivel alle macht heeft op deze aarde. Dit is de grootste leugen van de satan. Als wij werkelijk geloven en vertrouwen op het werk van Jezus dan verdwijnen alle machten en krachten. Jezus zegt: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.’ Laten we bidden of dit geloof mag groeien in ons hart. Jezus zit aan de rechterhand van God en heeft alle macht. Laten we een voorbeeld nemen aan Stefanus. Hij was zo in overgave en geloof dat Hij Jezus zag staan aan de rechterhand van God. Even later is Stefanus gedood door religieuze mensen. Ik noem expres geen  Joden omdat in deze tijd de meeste religieuze mensen geen Joden zijn maar christenen. Het mankeert ons aan geloof en vertrouwen, dit is de reden dat de duivel vrij spel heeft op deze aarde. Jezus is niet weg, Hij ziet u en mij op dit moment. Hij heeft totale controle over u en mij. Hij weet hoe uw dag er morgen uit ziet. Het moeilijkste voor ons als schepsels is om ons leven aan Hem over te geven. Ik geloof dat dit deze tijd zwaar onderschat wordt in onze gemeentes. Een verzekering hier en een inenting daar.  Waar is het vertrouwen en geloof dat God alles in Zijn hand heeft?

‘Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.’(1.Joh.5:4)

Niet uw inspanning overwint de wereld. Het geloof en vertrouwen op Hem Die alles heeft overwonnen overwint deze wereld. Indirect is het geloof de overwinning van deze wereld. Jezus geeft Zijn discipelen gaven om te genezen en demonen uit te drijven. Veel mensen azen op deze gaven zonder overgave en wedergeboorte, waardoor er een verschrikkelijke vermenging plaatsvindt van kinderen van God en Simon de Tovenaren. We gaan Jezus pas echt zien wanneer Jezus in Zijn volheid in ons woont, als onze ik er tussenuit is. Overgave en zelfverloochening is de enige oplossing om tot Hem te komen. Dan zal Hij Zich openbaren in uw hart en zal u een bestuurbaar kind van God worden op de dag dat Hij Zichzelf zal openbaren op de Olijfberg aan de wereld.

De vijf wijzen maagden waren op tijd bij de bruiloft omdat zij hun lampen gevuld hadden. De vijf dwaze maagden namen geen tijd om te werken aan hun relatie met Jezus. Zij kwamen te laat bij de bruiloft. Zij waren als de vrouw van Lot. Wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen en wie zijn leven zal willen behouden zal het verliezen. Mijn hart huivert bij de woorden van Jezus als de vijf dwaze maagden te laat komen bij de bruiloft. ‘Ik heb u niet gekend.’ Kent Jezus u? Heeft u een innige relatie met Hem? Bent u een bestuurbaar kind van God die dagelijks luistert naar Zijn stem? Daniël kreeg de toekomst te zien en was helemaal van slag van wat hij zag. Zoals ik zei is het vierde gruwelijke rijk tegelijk gekomen met de komst van de Zoon des mensen. Zoals in de tijd van Stefanus wordt de gemeente van Christus niet vervolgd door de wereld, maar door religieuze mensen. Zij die denken God te dienen door werken zijn de grootste vijanden van de Gemeente. Dit is waarheid geworden. Het religieuze christelijke systeem is als een monster tekeer gegaan en heeft Gods kinderen uit willen roeien. Wij hebben een Messias welke de dood overwonnen heeft, we hoeven niet bang te zijn voor de dood vanwege de overwinning van onze Leidsman. Op deze manier heeft de duivel geen vat op Gods kinderen.

Op een dag zal Jezus Zich openbaren aan de wereld. Wij als kinderen zien Hem al in geloof. Bent u waakzaam? Heeft u uw leven al gegeven aan Hem? Bent u al in totale overgave aan God, zodat u een bestuurbaar kind bent op de dag van de openbaring van de Zoon des mensen? Het zal zijn als in de dagen van Lot en Noach. Zij moesten vluchten voor het oordeel en waren bestuurbaar voor God…

‘Laat Uw hand rusten op de Man van Uw rechterhand, op de Mensenzoon, Die U voor Uzelf sterk gemaakt hebt. Dan zullen wij ons niet van U afkeren; behoud ons in het leven, dan zullen wij Uw Naam aanroepen. HEERE, God van de legermachten, breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.’(Ps.80:18-20)