De gewijde palen van Egypte.

Onderstaande heb ik geschreven in december 2018 op mijn persoonlijke Facebook pagina. Ik heb wat dingen aangepast en er wat bijgevoegd. Het doel is bewustwording. Satan heeft meerdere organen waardoor hij de wereld regeert. Eén hele belangrijke is religie. Met religie krijg je controle over de geest van mensen. In elk mens zit de wil om iets te vereren en te aanbidden en daarom is religie een heel mooi middel om de mens te bezitten. Ik ben daarom ook groot voorstander om geen religies te volgen (van christendom tot jodendom) en alleen Jezus de Messias van Israël te volgen en alleen de bijbel te lezen en voor de rest afstand te houden van religieuze dogma’s of andere invloedrijke boeken. Het maakt niet of het nou rooms, evangelisch, reformatorisch of judaistische lectuur is. Sola Scriptura zeiden de hervormers en daar sluit ik me helemaal bij aan. Ik vind het niet makkelijk om dit te publiceren omdat het best wel confronterend is wanneer je het voor het eerst leest.

Jeremia 43:13
Hij zal de gewijde stenen van de zonnetempel, die in het land Egypte staan, stukbreken, en hij zal de tempels van de goden van Egypte met vuur verbranden.‭ ‬

In 2018 was ik met mijn gezin voor het werk in Italië. Voor de eerste keer deed ik Rome aan. Rome een historische oude stad met enorm veel geschiedenis. Het leek ons interessant en leuk om een georganiseerde fietstour te maken door de stad. Tijdens deze tour viel mij enkele naaldvormige monumenten op. Toen we weer thuis waren kwamen steeds die monumenten weer terug in mijn gedachten. Ik deed wat onderzoek en kwam er achter dat het om obelisken ging. Ik verdiepte me er volgens nog meer in en ik kwam er achter dat deze naaldvormige palen gewijde palen / stenen bleken te zijn uit het oude Egypte. En dat verbaasde me toen enorm. Egyptische gewijde palen zijn over de hele wereld te vinden. Niet alleen uit het oude Egypte, maar nieuwe varianten worden nog steeds gebouwd. In Nederland staan ze onder andere in Rijswijk, Apeldoorn, in Amsterdam op de Dam en pal voor Paleis Soestdijk. Wat moeten die obelisken daar!? Graag wil ik wat delen over de obelisk van het Vaticaan om het ware gezicht van de roomse kerk te ontmaskeren. De kerk van de zonnegod afgoderij. Zolang deze paal er nog staat op het Sint Pieterplein, staat het voor mij persoonlijk vast dat de geest van het Vaticaan een geest van verwarring en vermenging is. Het was voor mij het begin van een hoop ontdekkingen die te bizar zijn om het te kunnen geloven. Maarten Luther schreef er dit over: “Niemand kan zich voorstellen welke zonden en schandelijke daden in Rome worden bedreven. Men moet ze gezien en gehoord hebben om ze te geloven”.

Wist je dat de obelisk van het Vaticaan een originele Egyptische gewijde paal is? Deze paal is gewijd aan de zonnegod Amon Ra in Heliopolis. Deze Vaticaanse obelisk stond voor de ingang van de zonnetempel van Amon Ra. Een paus uit de 16e eeuw heeft deze obelisk op het sint Pietersplein geplaatst. Het functioneert als zonnewijzer. En dat is op z’n minst erg merkwaardig, ook omdat in de Bijbel wordt gesproken over deze gewijde steen / paal. Jeremia zegt dat God al die gewijde stenen van de Egyptische zonnetempels omver zal werpen en al Egyptische tempels met vuur zal verbranden (Jer. 43:13). Wat doet dan zo’n obelisk bij de ingang van het Vaticaan!? Belangrijk is om te weten wat deze obelisk uitbeeld. Als je dat weet, dan ga je de roomse kerk totaal anders zien. Dit zijn feiten, en dus niet één van de vele visies van iemand. Als je goed naar de Vaticaanse paal kijkt zie je ook een kruissymbool op de punt. Dit kruisteken is er later opgezet, maar de combinatie kruis en gewijde paal staat voor de vereniging / vermenging van het christendom met de heidense zonnecultus. En dat staat haaks op Gods Woord.

De paal is een vruchtbaarheidssymbool. Het is een fallussymbool. Het beeld de mannelijke (erecterende) geslachtsorgaan van Nimrod / Dagon uit, waaruit de Baäldienst uit voortgekomen is. En deze paal met het kruis op de spits op het sint Pietersplein zegt eigenlijk dat het christendom van Rome zaad is, vrucht is uit de Baäl / zonnecultus. De gewijde paal staat precies in het midden (cirkel) van een zonnewiel / achtpuntige ster, wat een vrouwelijke genitaal symboliseert. De acht vakken in dit zonnewiel staan symbool voor verlichting en inwijding. Het heeft alles te maken met de (valse) engel van het licht, lucifer, die maar één doel heeft, zijn religie integreren in de gemeente van Christus en dat is goed gelukt in de geschiedenis. Wie de sabbat vierde in plaats van de zondag, werd gedwongen om de sabbat af te zweren of werd zelfs vermoord. De ZONdag is absoluut een hoogtij dag in de hele zonaanbidding / de religie en wetten van de satan. Alles draait om de zon. Zelfs onze kalender is gericht op de zon i.p.v. op de maan, zoals God het bedoeld heeft met de schepping.

Let op, deze symbolen als het zonnewiel en de pyramide vormen zijn later gekerstend, waardoor het een christelijke betekenis kreeg. Maar historisch gezien zijn het heidense elementen welke in de gemeente van God geïntegreerd zijn door er een andere betekenis aan te geven. De oorsprong blijft occult en zo ziet God het ook, wat je er ook van maken wil. God haat het wanneer wij waarde gaan hechten aan symbolen, standbeelden en alles wat er op lijkt. Omdat de mens gevoelig hiervoor is, heeft Hij het verboden om het te maken. Nomgaals, God heeft een afkeer van symbolen die gemaakt zijn uit steen (beeldhouwwerk, glas), hout of metaal, zeker wanneer het zijn oorsprong in Babylon / Egypte heeft. Ik geloof dat God niet veranderd is in Zijn wil / wet die Hij bekend maakte aan Israël. Als dat wel het geval zou zijn, dan zouden we zelf God niet serieus hoeven te nemen.
In Deut. 16 vers 21 zegt God: ‭‭U mag bij het altaar van de HEERE, uw God, dat u voor uzelf zult maken, geen gewijde paal plaatsen van wat voor geboomte dan ook.‭ ‬‬‬Ook mag u geen gewijde steen voor uzelf oprichten, want dat haat de HEERE, uw God.‭ ‬

Laat duidelijk zijn dat de roomse kerk niet het fundament is wat de apostelen gelegd hebben. Rome voldoet meer aan het beeld wat Jezus aanhaalde: een wolf in schaapskleren. De roomse heersers (vergis je niet in hun macht), zijn in de verre geschiedenis vanuit Pergamum (waar de troon van satan is volgens Jezus in Openbaringen) naar Rome gekomen. Door de theologische school in Alexandrië zijn op sluwe wijze heidense elementen de gemeente van Christus binnengekomen. Infiltratie van binnenuit: de wolf in schaapskleren. Uiteindelijk toen keizer Constantijn de touwtjes in handen kreeg, is deze vermenging op grote schaal doorgevoerd, wat in de eeuwen daarna tot de meest vreselijke dodelijke vervolgingen geleid heeft. Heeft ooit iemand een excuses gehoord van deze zogenaamde plaatsvervangers van Christus uit Rome? De geest van Rome is niet veranderd. Ook in de volle breedte van protestantse kerken is sprake van infiltratie en hun tactiek is: houdt het volk slapende. Dat is het onkruid tussen de tarwe, waar Jezus voor waarschuwde.
We moeten daarom geen kerken, geen belijdenisgeschriften, geen dominee’s of andere begaafde sprekers volgen, hoe bijbels het ook lijkt. We moeten ook onze visie ook nooit laten beïnvloeden door vroege kerkvaders of reformators. We moeten ons alleen richten op Gods Woord en ons daardoor laten leiden. In feite deden de reformators dat ook. Alleen de kerk van anno nu hebben de reformators en kerkvaders (als bv. Augustinus) op een voetstuk geplaatst, waardoor correctie / hervorming / reformatie door het Woord van God niet meer mogelijk is. Dat is echt een stap terug naar Rome. De reformatie van de 16e eeuw waar God begon om Zijn volk geestelijk uit het Babelse / baäl systeem te halen wordt op deze wijze de kop ingedrukt.

De erfenis van de reformatie is dat er veel roomse opvattingen, beelden en symbolen weg zijn, maar helaas staan er nog steeds roomse ‘palen’ overeind. We kunnen denken “die palen zijn een ver van mijn bed show” maar dat is dus niet waar. En met palen bedoel ik niet alleen obelisken, maar ook roomse leerstellingen die overeind zijn blijven staan in protestantse kerken. Maar om bij de palen te blijven. wist je dat kerktorens met haar spitsen hetzelfde symbool is als de obelisk bij het Vaticaan? Wist je dat al die (voormalige) oude roomse kerken in feite zonne/Baäl tempels zijn? Al die oude kerken zijn van oudsher gebouwd op of naast begraafplaatsen. Gebouwd op plaatsen waar magische rituelen uitgevoerd zijn en afgodische (kind) offers plaats hebben gevonden. In de wichelarij is bekend dat al deze plaatsen grote kruispunten zijn van energiewegen / leylijnen en wel in het bijzonder op de plaats waar het altaar staat of stond. Deze plaatsen zijn ‘poorten’ naar de geestelijke / onzichtbare wereld. Het zijn plaatsen die uitermate goed zijn om connectie te leggen met een hele duistere wereld. Al deze zaken noemt Gods Woord guichelarij, tovenarij of hekserij. Tegelijk wil ik met klem ontraden om je hier verder in te verdiepen, zeker niet wanneer je een jong gelovige (pas tot geloof gekomen) bent of niet vast staat in het geloof. Je kan er geestelijk door aangevallen worden. Ik wil er maar mee aangeven dat zo’n oude monumentale kerk niet zomaar ergens gebouwd is en dat er geen vorm is waar geen gedachte achter zit van de ontwerper en opdrachtgever. En ik geloof dat er ook voor mij nog steeds dingen zijn die voor mij als gewoon lijken, maar het toch niet zijn.

Ook in kerken die gebouwd zijn in 19e, 20e en 21e eeuw kunnen deze symbolen bevatten, zoals torens, paaltorens en piramide vormen, En het hoeft echt niet allemaal bewust zo ontworpen zijn door de bouwcommissie van de kerk, maar de ontwerper heeft zich wel door deze symbolen laten inspireren.

God vraagt van ons in Openbaringen om ons los te maken van Babylon, van Baäl. Waar de God van de Bijbel -Yahweh – een afkeer tegen heeft, dan moeten wij daar toch ook een afkeer van hebben? Dit kan pijnlijk zijn voor het vlees, maar we moeten leven door de Geest van Jezus / Yeshua om juist het vlees te doden.

Gelukkig mogen wij als gelovigen staan in de overwinning van onze Koning. Jezus, Yeshua HaMashiach heeft de kop vermorzeld van satan. Satan gaat nog rond als een briesende leeuw en zijn definitieve bestemming zal zijn de poel van vuur en sulfer. Het lichaam kan hij nog doden, maar onze ziel, onze geest is van God en uit God geboren en daarom zullen we opstaan uit de dood en Yeshua gelijk zijn. Yeshua is gegeven alle macht op aarde en in de hemel. Laten we in Zijn kracht de werken van de duisternis ontmaskeren (Ef. 5:11) en in Zijn licht wandelen. Wij als gelovigen in Yeshua hebben niets te vrezen en staan in de overwinning van onze hemelse Held Yeshua.