De dood overwonnen en eeuwig leven!

Door de val in het paradijs heeft de mens zelf het oordeel / vloek van de dood over zich uitgeroepen. Dit is een vloek die op ieder mens rust, Ieder mens is er zeker van eenmaal te sterven. Maar de gelovigen en volgelingen van Jezus / Yeshua zijn bevrijd van de eeuwige vloekdood en hebben eeuwig leven. Yeshua sprak tijdens zijn rondwandelingen op aarde nooit over de dood als iets wat het laatste woord had of waar Hij aan onderworpen was. De woorden die Hij sprak waren woorden van leven en van een zekere hoop. Hij was er niet bang voor en stond onpeilbaar ver boven de dood. Een prachtige geschiedenis is die van Lazarus. Volgens Martha en Maria was Yeshua veel te laat gekomen. Zij zagen op de menselijke omstandigheden. Maar Yeshua kwam met een reden – naar de mens gesproken – te ‘laat’. Hij wilde Martha en Maria, maar ook ons vandaag wat leren. Yeshua leerde en zei:

Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. 

Wanneer wij blijven zien op aardse en menselijke omstandigheden en onze verwachting en hoop niet op Yeshua stellen dan kan de dood ons beangstigen en is de dood een vijand. Maar als gelovigen moeten we beseffen dat de dood een overwonnen feit is wanneer we van de Messias zijn. De dood heeft over een gelovige geen enkele vat meer. Wanneer we ons vereenzelvigt hebben met de dood van Yeshua, maar ook met Zijn opstanding, dan bezitten 100% eeuwig leven. Ons lichaam – wat uit de eerste Adam geboren is – zal weliswaar eenmaal tot het stof van de aarde terugkeren, maar onze geest, onze ziel zal de dood niet zien, wanneer we vereenzelvigt zijn met de opstanding van Yeshua, de tweede Adam. Het zal een sterven zijn in onvergankelijkheid en een opstaan in onvergankelijkheid. Een gelovige gaat daarom ook niet dood, maar ontslaapt in Yeshua. Dan begrijpen we ook wat Paulus aan de gemeente van Corinthe schrijft: “Dood waar is uw prikkel? Hel waar is uw overwinning?”. In Hem hebben we de dood overwonnen. In Hem heeft de zonde die tot de dood leidt geen macht meer over ons. Door de Opstanding en het Leven zijn we een nieuwe schepping geworden zijn, omdat we wedergeboren zijn door de Heilige Geest. We zijn uit God geboren, en daarom zijn we in Hem eeuwig, omdat Yeshua eeuwig is.

Door de eerste Adam (mens) is de dood in de wereld gekomen. Naar ons vlees worden we geboren uit de eerste Adam. Vanwege de zonde is ons vlees is verdorven en verdiend daarom ook niets anders dan de dood. Zonder wedergeboorte gaan we daarom de eeuwige dood tegemoet, Wanneer we door het geloof opnieuw geboren zijn, dan zijn we geboren uit de eeuwige en tweede Adam (Jezus/Yeshua/God) die nooit één zonde gedaan heeft, maar er wel voor gedood is, door de eerste Adam. Maar juist door deze zondige daad om een rechtvaardig Mens te kruisigen, maakt dat de weg voor ons vrij om eeuwig leven te ontvangen door wedergeboorte. Hoewel we dit eeuwige leven bezitten in Yeshua, wachten degenen die ontslapen zijn en wij die nog leven op de komst van Yeshua om ook daadwerkelijk het eeuwige leven te ontvangen. Het tijdstip van de wederkomst weet alleen God. We geloven op grond van Gods Woord dat Yeshua terugkomen zal op aarde en dat Hij het koningschap zal aanvaarden en de wereld zal besturen vanuit Jeruzalem, precies zoals de profeten dit profeteerden. We noemen dit tijdperk het Messiaanse tijdperk. Yeshua zal het hemels koninkrijk oprichten voor Zijn volk, Hij zal de wereld zuiveren van ongerechtigheden en Hij zal rechtvaardig alle mensen (be)oordelen overeenkomstig hun werken / daden. Tijdens dit Messiaanse tijdperk zullen eerst alle gelovigen uit de dood opstaan. Niet met hun oude lichamen, maar met een nieuw lichaam. Een hemelslichaam. Een lichaam die Yeshua had bij Zijn opstanding uit de dood. Een lichaam die niet meer aan tijd en plaats gebonden is. Een lichaam die niet meer ziek kan worden. Een lichaam zonder enig gebrek. Het zal volmaakt zijn. We zullen zijn zoals Yeshua was na Zijn opstanding. Wanneer Yeshua alles hersteld zal hebben en de wereld onderworpen heeft, en de dood, de duivel en allen die niet geschreven staan in het boek des levens verdwenen zullen zijn, dan zal ook God ons tot Zijn volk aannemen, de koninklijke bruiloft. En we zullen tot in eeuwigheid in Zijn aanwezigheid mogen verkeren. Hoe dat zal zijn, dat gaat al onze voorstellingen te boven. Maar ik geloof dat het volmaakt zal zijn en dat we God zullen kennen zoals we dat nog nooit gedaan hebben. Het zal overweldigend heerlijk zijn en alleen te verdragen met een nieuw, hemels lichaam, zoals Yeshua had. Gods geschenk van eeuwig leven is bedoeld voor alle mensen. En ik geloof dat ieder mens dit geschenk met dankbaarheid mag aannemen. Maar wel op deze voorwaarde, door je leven te geven aan de Messias – dat is door overgave één te worden met Zijn dood en opstanding. Alleen dan ontvang je door genade eeuwig leven. Voor ons sterfelijk vlees is dat niet aangenaam, daarom moeten we leven door de Geest en ons niet meer laten leiden door ons vlees. Elke dag opnieuw leven uit Hem alleen. Yeshua liet door talloze tekenen zien dat Hij echt de Messias was. Hij had de Vader en de wereld zó lief dat Hij de dood is ingegaan voor verzoening met de Vader en ons eeuwig leven te geven. Wat een hemelse liefde!!

Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.

Johannes 3 vers 36