De discussie over Ezechiël 37, 38….

De discussie over Ezechiël 37, 38….

Al enige tijd hoor ik vanuit verschillende hoeken dat Ezechiël 38(Gog en de Magog) snel in
vervulling zal gaan. Men ziet Rusland, Syrië, Libanon en Iran als gegadigde om deze profetie
in vervulling te laten gaan. We zien dat het Joodse volk in grote getalen is teruggekeerd en
dit lijkt voor velen een ‘totale’ vervulling te zijn van Ezechiël 37(de dorre doodsbeenderen).
Ik geloof dat God een bedoeling heeft met het terughalen van het Joodse volk, maar ik ben
er zeker van dat dit niet de vervulling van Ezechiël 37 is. Om een antwoord te hebben op de
vervulling van Ezechiël 38 moeten we eerst het vraagstuk weten of de terugkeer van het
Joodse volk de absolute vervulling is van Ezechiël 37. Ook moeten we breder kijken naar
Gods plan met Jezus de Messias, Die voor Zijn volk is gestorven en een rantsoen werd voor
hen de geloven.

Dorre doodsbeenderen

Profeteer daarom, en zeg tegen hen: Zo zegt de HEERE Heere: Zie, Ik zal uw graven openen
en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël.
Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe
oprijzen, Mijn volk. (Ezechiël 37:12-13)
In de bovenstaande tekst lezen we dat God iets gaat doen waardoor iedereen zal weten wie
de HEERE is. Hij zal de graven openen van Zijn volk en hen terugbrengen in het land Israël.
Opmerkelijk is dat veel schrift uitleggers van de letterlijke uitleg ineens veranderen naar een
geestelijke uitleg. De letterlijke opstanding uit de doden wordt veranderd in het herstel van
Israël zonder opstanding uit de doden. Als we deze profetie letterlijk lezen en geloven dan
spreekt deze tekst over de opstanding uit de doden en niet over de terugkeer van het
Joodse volk op dit moment. De profetie zegt ons dat eerst de opstanding plaats vindt en dan
het herstel van Israël. Al wil ik absoluut niet zeggen dat God geen bedoeling heeft met de
terugkeer van Zijn volk. Om deze profetie goed te kunnen begrijpen zijn we verplicht om
naar Ezechiël 34 te gaan, waar gesproken wordt over de Goede Herder. Want zo zegt de
Heere HEERE: Zie, ik zal Zelf naar Mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. Zoals een
herder op zoek gaat naar zijn schapen op de dag dat hij te midden van zijn verspreide
schapen is, zo zal Ik op zoek gaan naar Mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen
waarheen ze verspreid zijn op de dag van de donkere wolken.(Ezechiël 34:11-12)

De Goede Herder

Misschien herinnert u zich de woorden van Jezus wel uit Johannes? Ik ben de goede Herder;
de goeder herder geeft zijn leven voor de schapen. (Joh.10:11) en Jezus zegt ook: Ik ben de
goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend..(Joh.10:14). Jezus legde
aan de Joden uit dat Hij de Goede Herder was waar Ezechiël over profeteerde. Jezus kwam
om de zonden van het volk Israël en van de wereld te dragen. Hij kwam om de dood te
overwinnen zodat de belofte vervuld kan worden die gesproken is in Ezechiël 37. Laten we
even terug gaan naar de vorige tekst. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven
open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk. (Ezechiël 37:13) Om de juiste

interpretatie te geven van deze tekst moeten we kijken of Jezus hier onderwijs over gegeven
heeft.
Jezus zegt dit: Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven
zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de
opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter
verdoemenis.(Joh.5:28-29) Deze tekst geeft ons licht over de tekst in Ezechiël 37:13.
Wanneer zullen zij weten dat Hij de HEERE/ de Messias is? Zij zullen het weten als zij uit hun
graven zullen opstaan. Dan pas zien we daadwerkelijk wat voor groot werk Jezus de Messias
heeft gedaan, door te sterven voor de zonden en uiteindelijk als eersteling op te staan uit de
dood.(1.Kor.15:20-21) Als we de profetieën willen begrijpen mogen we Jezus niet vergeten
en dit wordt met grote regelmaat gedaan. Is de hedendaagse terugkeer van de Joden
geregisseerd door het offer van Jezus aan het kruis? Ik denk dat we deze vraag eerlijk aan
onszelf moeten en mogen stellen zonder daarmee het Joodse volk in diskrediet te brengen.

Israël

Hoe kunnen wij onderdeel zijn van de belofte in Ezechiël 37? Zijn wij ook Israël als we
geloven in Jezus? En zijn de beloftes voor Israël dan ook voor ons? Dit zijn serieuze vragen
die we ook serieus moeten onderzoeken om de Bijbel te begrijpen. Laten we eens kijken
wat het Nieuwe Testament hier over zegt. Immers, zovele beloften van God als er zijn, die
zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons.(2.Kor.1:20) Deze tekst
verteld ons duidelijk dat de beloftes alleen in Jezus de Messias ‘ja en amen’ zijn en niet
buiten Jezus om. Het lijkt erop dat wij als gelovigen uit de heidenen bijgevoegd zijn bij de
Messiaanse(gelovige in Jezus) Joden die van oorsprong al bij Israël horen. Ook Paulus geeft
hier duidelijk onderwijs over in de Romeinenbrief. U zult dan zeggen: de takken zijn
afgerukt, opdat ik zou worden geënt. Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en staat
door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees.(Rom.11:19-20) Er is sprake van
takken die afgerukt zijn door ongeloof. Dit betekent eenvoudig dat zij ergens onderdeel van
waren en door ongeloof niet meer. Helaas laat de kerkgeschiedenis ons zien dat er geen
vrees is geweest maar hoogmoed ten opzichte van de natuurlijke takken(Joden). We kunnen
concluderen dat we wel degelijk mogen hopen op de beloftes voor Israël door het geloof in
Jezus de Messias.

De Gog en de Magog

Op die dag zal het gebeuren, op de dag dat Gog over het land van Israël komt, spreekt de
Heere HEERE, dat Mijn grimmigheid in Mijn neus zal opstijgen. Want in Mijn na-ijver, in het
vuur van Mijn verbolgenheid, heb Ik gesproken: Voorwaar, op die dag zal een zware
aardbeving het land van Israël treffen! De vissen in de zee, de vogels in de lucht, de dieren
van het veld, al de kruipende dieren die op de aardbodem kruipen, en alle mensen die op de
aardbodem zijn, zullen voor Mijn aangezicht beven. De bergen zullen omvergehaald worden,
de bergwanden zullen instorten en alle muren zullen op de grond neervallen. Op al Mijn
bergen zal Ik een zwaard tegen hem oproepen, spreekt de Heere HEERE. Ieders zwaard zal
tegen zijn broeder zijn. Ik zal met hem een rechtszaak voeren door pest en door bloed. Ik zal
een alles wegspoelende regen, en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen, op zijn

troepen en op de vele volken die met hem zijn. Zo zal Ik Mijn grootheid tonen en Mij heiligen
en voor de ogen van vele heidenvolken bekend worden. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE
ben. (Ezechiël 38:18-22)
En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de
zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God,
en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen
hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met
Christus, duizend jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat
de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is
hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht,
maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen
regeren, duizend jaar lang. En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de
satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die
zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de
oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de
aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde
vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel, die hen misleidde, werd in
de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En
zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. (Openbaring 20:4-10)
Openbaring 20 legt Ezechiël 38 tot in de detail uit. Eerst zal de opstanding van de doden
plaatsvinden en het herstel van Israël. Als we de twee profetieën naast elkaar plaatsen zien
we duidelijk dat de opstanding van de doden met het herstel van Israël te maken heeft. Dit
noemen we ook wel de eerste opstanding. Vervolgens zal het Koninkrijk beginnen, wanneer
Jezus terugkomt. Dan zal er vrede zijn in Gods Koninkrijk/Israël en zullen we 1000 jaar
samen met de Messias regeren op deze aarde.(2.Tim.2:12, Opb.5:10, Opb.20:6) Na deze tijd
zal de tweede opstanding plaatsvinden van hen die niet van Hem zijn en zij zullen oprukken
en vervolgens voor eens en altijd het oordeel te ontvangen. Ziet u de connectie tussen
Ezechiël 37 en Openbaring 20? En ziet u vervolgens ook de connectie tussen Ezechiël 38 en
de uitleg in Openbaring 20? Het boek Openbaring maakt zijn naam waar, het openbaart de
profetieën uit het Oude Testament….

 • Ezechiël 34: Profetie van de Goede Herder Die Zijn leven voor de schapen gegeven
  heeft en als Eersteling opgestaan is uit de dood.
 • Ezechiël 37: Profetie van de opstanding uit de doden en het eeuwige herstel van
  Israël door het machtige werk van Jezus de Messias van Israël en het begin van Gods
  Koninkrijk.(Hand.1:5-6)
 • Ezechiël 38 zal gebeuren nadat Jezus recht en gerechtigheid gebracht heeft op deze
  aarde. Alle mensen die God en Zijn Zoon verworpen hebben zullen opkomen naar
  Israël en zij zullen het allerlaatste oordeel ontvangen van God. Dit wordt ook wel de
  tweede dood genoemd.(1.Kor.15:23-25)